Kurumsal Kredi Risk Analizi


Bu eğitimin amacı ;

Kurumsal kredi riski modelleme yöntemleri ve araçları analiz etmek için farklı enstrümanları irdelemektir.
Kurumsal Risk Analizi için şirketin mali yükümlülüklerini etkileyecek yeteneklerin irdelenmesi, finansal risklerin açıklanması ve örneklerle tartışılması eğitimin temelini oluşturmaktadır. Özgün bir içerikle hazırlanan bu eğitim semineri bütün etkenleri bir arada uygulama ve yönetme becerisi sağlamaktadır.
Ayrıca Kurumsal Riski değerlendirmek için bilinen yöntemlerin dışında , iş modelleri, iş ortamı, mali tablolar , derecelendirme, kredi kalitesi ve borç ödeme yeteneğindeki kriterler de ele alınarak işlenecektir.

Kimler Katılmalı :

Bankaların Kredi Yönetmenleri, Risk İzleme Birimleri, Şube Yönetmenleri, Sigorta Şirketleri Yöneticileri, Yatırım Bankaları Kerdi ve Kurumsal Yönetim birimleri ile Derecelendirme ve Risk İzleme kuruluşları ile Risk Transferi ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar ile Şirketlerin Finans ve Kredi Bölüm yöneticileri de ; kredibilite ölçümleme , modelleme ve kritik izleme süreçleri , temerrüt ve yapılandırma süreçleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacı ile katılabilir.

Kurumsal Kredi Riski - Genel Tanım
Kurumsal Kredi Riski Temelleri
  • Kredi riski
  • Kredi riski olayları (iflas, ödeme zorlukları, v.b.)
  • Yeniden yapılandırma ve iflas süreci
  • Kredi kalitesinde bozulma ve göç riski
  • İçsel Kredi Riskleri
  • Finansman politikalarından kaynaklanan riskler
  • Kurumsal Kredi Risk Anatomisi
  • Senior, junior ve ikincil borç
  • Şarta bağlı riskler
  • Bilanço dışı riskler
  • Kurumsal kredi risk anatomisi
Kurumsal Kredi Risk Değerlendirme
  • Temel ilkeleri
  • Stratejik planlama Hiyerarşisi
  • Riskler ve belirsizlik
  • Performans ve kazançlar
  • Oranlar / Karlılık
  • Örnekler
Mali performans
  • İstikrar ve Mali Analiz
  • Yatay ve dikey analiz
  • Genel mali tablo analizi
  • Mali maskaralık ve diğer hileler
  • Finansal Esneklik ve Likidite
  • Operasyonel ve nonoperasyonel esneklik
  • Likidite riski ve oranları, likidite kaynakları
  • Nakit akış GAP analizi (finansman açığı)
  • Nakit Akışı ve Ödeme Kabiliyeti (Solvency)
  • Nakit akım tablosu ve nakit akış oranlarının incelemesi
  • Nakit Akım Tablosu ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisi
  • Serbest nakit akışı borç ve ölçüm kapasitesi tanımlanması ve değerlendirilmesi
  • Örnekler
Mali Olmayan Faktörlerin Analizi
  • Makro faktörler, iş stratejisi, sektör (Porter Model)
  • Yönetim ve mülkiyet yapısı
Kurumsal Borç Dış Değerlendirme
  • Rating kurumları ve önemi
  • Değerlendirme yöntemleri
  • Değerlendirme Süreci
  • Derecelendirme ve yorumların türleri ve dereceler
  • Rating Kurumlarının kriz sonrası degerlendirilmesi
  • Basel III kapsamında kredi riski
  • Standart yaklaşım
  • İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım
Kurumsal Kredi Risk Kontrol
Kredi Riski Yönetimi için Yöntemler
  • Genel bakış
  • Finansal sözleşmelerde üzerinden kredi risk azaltıcı
  • Olumlu sözleşmeler
  • Negatif sözleşmeler
  • Mali sözleşmeler
  • Kredi risk transferi ve varlığa dayalı finansman
  • Kredi garantisi
  • Menkul ve Proje Finansmanı
  • Raporlama ve Yönetim Kontrol
Eğitim Tarihi: 24 - 25 Mart 2022
Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
Ücret: 3800 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.

  Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları


  Bu eğitimin amacı kurumların başarılı finansal yönetimleri için gerekli olan Risk Yönetimi modelleri ve Finansal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Finansal Risk Yönetimi'nin önemi artmıştır.
  Bu eğitimde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve Finansal Risk Yönetim Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlar yapılacaktır.

  Eğitimin sonunda, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

  Finansal riski teşhis etmek, ölçmek ve kontrol etmek
  Piyasa, Kredi, Operasyonel ve Likidite Risklerini sınıflandırmak
  Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
  Risk faktörlerini ve risk önlemlerini anlamak

  Kimler Katılmalı :

  Bu eğitim, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan risk yönetimi, iç denetim ve finansal yönetim ve Bütçe ve Raporlama yöneticilerine fayda sağlayacaktır.

  Birinci Bölüm: Tanımlama
    • Riskin tanımı
    • Riskin kaynakları
    • Neden firmalar riski yönetir?
    • Risk ölçüm ve risk yönetimi: Örnek çalışmalarla birlikte
    • Risk yönetimi araçları – Endeks vadeli, hisse senedi swap, seçenekler
  İkinci Bölüm: Riskin Sınıflandırılması
    • Piyasa riski
    • Kredi Riski
    • Operasyonel Risk
    • Likidite riski: Örnek Çalışmalarla birlikte
    • Sistemik Risk
  Üçüncü Bölüm: Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
    • Para ve Sermaye Piyasaları
    • Türkiye de Düzenleyici Kurumlar (TCMB/Hazine/SPK)
    • Yabancı düzenleyici ve etkileyici yapılar - FED
    • Dördüncü Bölüm: Risk Yönetimi Kavramları
    • Risk ölçümü: Riskteki değer, beklenen açık, şartlı riskteki değer, risk ölçümlerinin tutarlılığı
    • Senaryo analizleri ve stres testleri
  Eğitim Tarihi: 28 - 29 Mart 2022
  Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
  Ücret: 3800 TL
  Eğitim içeriği güncelleniyor.

   Kurumsal Risk Yönetimi


   Bu eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tanımlanması yöntemini aktarmak, risklerin etki ve olasılıklarının belirlenmesi ve önlemler alınmasında kullanılan yöntem ve araçları tanıtmak ve kurumsal risk yönetim sürecinin oluşturulmasına yönelik bakış açısı sağlamaktır.

   Kazancınız ne olacak?

   Kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi sahibi olmak,
   ISO 31000 ve COSO standartlarını öğrenmek,
   Çeşitli vaka analizleri ile risk sınıflandırması konusunda somut örnekler görmek,
   Ülkemizdeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak

   Kimler Katılmalı?


   Kurumsal risk yönetimi bölümü yöneticileri/uzmanları, proje yöneticileri ve şirketlerde risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasında görev alan tüm çalışanlar eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

     • Risk ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Bilgilendirme
     • Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı
     • Kurumsal Risk Yönetimi Organizasyon Yapısı
     • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci
     • Risklerin Belirlenmesi
     • Risk Haritası
     • Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
     • Risklerin Önceliklendirilmesi
     • Kurumsal Risk Yönetiminde Kullanılacak Formatlar ve Açıklamaları
     • İzleme ve Gözden Geçirme
   Eğitim Tarihi: 16 - 17 Nisan 2022
   Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
   Ücret: 3800 TL
   Eğitim içeriği güncelleniyor.

    Türev Ürünleri ile Risk Yönetimi ve Hedging


    Milenyumun kriz ile karşılanmasının ardından 1929’dan bu yana en büyük kriz olarak adlandırılan 2008 krizi sonrasında sadece spekülatörlerin değil kurumların da sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı.
    Bu ilginin ana dayanağı olan riskten kaçınma içgüdüsü şirketleri yüksek haber ve veri akışının olduğu günümüzde farklı enstrümanlar kullanmaya itiyor. Şirketlerin işleyişini fiyat dalgalanmalarından arındırmak ve ana faaliyet performansını en iyi şekilde sürdürmek için türev ürünler kullanılıyor.
    Türev ürünler ile risk yönetimi yaparak korunmanın (hedging) sağlanması kendi içerisinde de riskler barındırıyor. Özellikle ülkemizde yeni yeni tanınan türev ürünlerin kullanımı konusunda gerekli bilgi donanımına sahip olunmaması ve yarattığı risklerin kavranamaması ciddi sonuçlar doğurabilecektir.
    Bu eğitim riskin tanımı ve türev ürünlere ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından örneklerle bu ürünlerin nasıl korunma amaçlı kullanılabileceğini göstermeye yönelik olacaktır. Eğitim sırasında kullanılacak Bloomberg Professional ve diğer sistemler dinleyenlerin sadece teorik bilgiyi değil aynı zaman piyasaların işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

    Risk Yönetimi ve Korunma
      • Risk nedir?
      • Riskin kaynakları nelerdir?
      • Neden şirketler riski yönetir?
    Risk Yönetim Ürünleri
    Forward Sözleşmeler
       • Forward sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
       • Parite forward sözleşmesi örnekleri – G10 para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri forward sözleşmeleri
       • Son dönemdeki merkez bankaları politikalarındaki değişikliklerin etkileri ve bu süreçte forward sözleşmelerin kullanımı ile piyasa oyuncularının piyasalara yön vermesi
       • Emtia (commodity) forward sözleşmeler – Petrol ve buğday örnekleri
       • Taraflar arasında yapılan sözleşmelere örnek belgeler
       • Forward sözleşmeler teminatlandırma
       • Forward sözleşmelerde takas tipleri
    Future (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri
       • Future sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
       • Future sözleşmelerin işlem gördüğü öncü piyasalar
       • Platform* üzerinden farklı future sözleşmelere ilişkin işlem örnekleri ve CFTC verileri
       • Başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat tamamlama (margin call)
       • Future sözleşmelerin karakteristik özelliği; kaldıraç. Nedir, nasıl çalışır ve nasıl yorumlanmalıdır
       • Future sözleşmelerde pozisyon tipleri
       • Parite future sözleşmeleri – G10 ve gelişmekte olan ülke para birimleri örnekleri
       • Emtia Future sözleşmeleri – Likit ve illikit piyasalar ile tehlikeleri
       • Türkiye’de future sözleşmelerine genel bakış, önümüzdeki dönemde neler beklenebileceği * Trade Master International
       • Opsiyonlar
             • Opsiyon nedir, opsiyon taraflarının belirlediği şartlar
             • Opsiyon almak ve opsiyon satmak
             • Opsiyon taraflarının aldığı riskler
    Eğitim Tarihi: 21 Mart 2022
    Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
    Ücret: 3800 TL
    Eğitim içeriği güncelleniyor.

     Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi


     Yatırım projeleri analizinin ana kavramları ve prensipleri ,Rekabet ortamında karlı projelerin belirlenmesinde karsılasilan zorluklar ve bu projelerin bulunmasının firma icin önemi
     Yatırım projelerinin kabul edilebilir olup olmadığını farklı değerlendirme teknikleri ile belirlemek. Yatırım projelerin analiz tekniklerinin (Geri Ödeme Süresi (Payback Period), Indirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period), Net Bugünkü Değer (NPV), İç Getiri Oranı (IRR), ve Karlılık Endeksi) kavranması veetkili kullanılmasının öğrenilmesi
     Yatırım projelerin analizinde harcama limiti bulunmasının proje değerlendirmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi edilmesi ve proje analiz sürecinin bu sınırlamadan dolayı nasıl değişebileceğininortaya konulması. Projelerin sıralanmasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi, Nakit akışının ölçülmesinde kullanılan esasların belirlenmesi—Marjinal nakit akışı (sadece nakit akışındaki değişmeleri hesabe kat). Projenin sağladığı fayda ve maliyetlerin (Serbest Nakit Akışı) nasıl hesaplandığının açıklanması
     Yatırım projeleri analizinde opsiyonların veya esnekliğin kullanımı ve önemini ortaya koymak, Yatırım projeleri analizinde riskin tanımlanması ve kullanılacak uygun risk oranının belirlenmesi
     Yatırım projelerinın kabul edilebilir olup olmadığının riske göre düzeltilmiş tekniklerin kullanımı ile belirlenmesi , Yatırım projesi risk analizinde kullanılan tekniklerden olan Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi ve Simulasyon Analizinin açıklanması ve uygulanması

     Kimler Katılmalı?


     Finansal Analistler, Finans ve Proje Yöneticileri, Planlama ve Bütçe Yöneticileri, Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri ile küçük veya orta ölçekli firmaların sahipleri.

     Kazancınız ne olacak?


     Yatırım projeleri analiz süreci anlayışının geliştirilmesi
     Kurumunuzdaki yatırım projeleri olanaklarının tanımlanması
     Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli teknikleri öğreneceksiniz
     Yatırım prjojerinin risklerinin ölçüm ve analizini öğreneceksiniz
     Harcama kısıtlamalarnın yatırım projeleri karaları üzerindeki etkilerini anlayacaksınız
     Yatırım projelerinin firmanın rekabet durumunu ve geleceğıni nasıl etkilediğini anlayacaksınız

     Kurs içeriği güncelleniyor.
     Eğitim Tarihi: 30 - 31 Mart 2022
     Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
     Ücret: 3800 TL
     Eğitim içeriği güncelleniyor.

      Kurumsal Kredi Risk Analizi

      Genel Bilgi

      Kurumsal Kredi Risk Analizi


      Bu eğitimin amacı ;

      Kurumsal kredi riski modelleme yöntemleri ve araçları analiz etmek için farklı enstrümanları irdelemektir.
      Kurumsal Risk Analizi için şirketin mali yükümlülüklerini etkileyecek yeteneklerin irdelenmesi, finansal risklerin açıklanması ve örneklerle tartışılması eğitimin temelini oluşturmaktadır. Özgün bir içerikle hazırlanan bu eğitim semineri bütün etkenleri bir arada uygulama ve yönetme becerisi sağlamaktadır.
      Ayrıca Kurumsal Riski değerlendirmek için bilinen yöntemlerin dışında , iş modelleri, iş ortamı, mali tablolar , derecelendirme, kredi kalitesi ve borç ödeme yeteneğindeki kriterler de ele alınarak işlenecektir.

      Kimler Katılmalı :

      Bankaların Kredi Yönetmenleri, Risk İzleme Birimleri, Şube Yönetmenleri, Sigorta Şirketleri Yöneticileri, Yatırım Bankaları Kerdi ve Kurumsal Yönetim birimleri ile Derecelendirme ve Risk İzleme kuruluşları ile Risk Transferi ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar ile Şirketlerin Finans ve Kredi Bölüm yöneticileri de ; kredibilite ölçümleme , modelleme ve kritik izleme süreçleri , temerrüt ve yapılandırma süreçleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacı ile katılabilir.

      Kurs Icerigi

      Kurumsal Kredi Riski - Genel Tanım
      Kurumsal Kredi Riski Temelleri
        • Kredi riski
        • Kredi riski olayları (iflas, ödeme zorlukları, v.b.)
        • Yeniden yapılandırma ve iflas süreci
        • Kredi kalitesinde bozulma ve göç riski
        • İçsel Kredi Riskleri
        • Finansman politikalarından kaynaklanan riskler
        • Kurumsal Kredi Risk Anatomisi
        • Senior, junior ve ikincil borç
        • Şarta bağlı riskler
        • Bilanço dışı riskler
        • Kurumsal kredi risk anatomisi
      Kurumsal Kredi Risk Değerlendirme
        • Temel ilkeleri
        • Stratejik planlama Hiyerarşisi
        • Riskler ve belirsizlik
        • Performans ve kazançlar
        • Oranlar / Karlılık
        • Örnekler
      Mali performans
        • İstikrar ve Mali Analiz
        • Yatay ve dikey analiz
        • Genel mali tablo analizi
        • Mali maskaralık ve diğer hileler
        • Finansal Esneklik ve Likidite
        • Operasyonel ve nonoperasyonel esneklik
        • Likidite riski ve oranları, likidite kaynakları
        • Nakit akış GAP analizi (finansman açığı)
        • Nakit Akışı ve Ödeme Kabiliyeti (Solvency)
        • Nakit akım tablosu ve nakit akış oranlarının incelemesi
        • Nakit Akım Tablosu ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisi
        • Serbest nakit akışı borç ve ölçüm kapasitesi tanımlanması ve değerlendirilmesi
        • Örnekler
      Mali Olmayan Faktörlerin Analizi
        • Makro faktörler, iş stratejisi, sektör (Porter Model)
        • Yönetim ve mülkiyet yapısı
      Kurumsal Borç Dış Değerlendirme
        • Rating kurumları ve önemi
        • Değerlendirme yöntemleri
        • Değerlendirme Süreci
        • Derecelendirme ve yorumların türleri ve dereceler
        • Rating Kurumlarının kriz sonrası degerlendirilmesi
        • Basel III kapsamında kredi riski
        • Standart yaklaşım
        • İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım
      Kurumsal Kredi Risk Kontrol
      Kredi Riski Yönetimi için Yöntemler
        • Genel bakış
        • Finansal sözleşmelerde üzerinden kredi risk azaltıcı
        • Olumlu sözleşmeler
        • Negatif sözleşmeler
        • Mali sözleşmeler
        • Kredi risk transferi ve varlığa dayalı finansman
        • Kredi garantisi
        • Menkul ve Proje Finansmanı
        • Raporlama ve Yönetim Kontrol

      Tarih

      Eğitim Tarihi: 24 - 25 Mart 2022
      Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
      Ücret: 3800 TL

      PDF İndir

      Eğitim içeriği güncelleniyor.

      Kayıt formu

       Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları

       Genel Bilgi

       Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları


       Bu eğitimin amacı kurumların başarılı finansal yönetimleri için gerekli olan Risk Yönetimi modelleri ve Finansal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Finansal Risk Yönetimi'nin önemi artmıştır.
       Bu eğitimde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve Finansal Risk Yönetim Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlar yapılacaktır.

       Eğitimin sonunda, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

       Finansal riski teşhis etmek, ölçmek ve kontrol etmek
       Piyasa, Kredi, Operasyonel ve Likidite Risklerini sınıflandırmak
       Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
       Risk faktörlerini ve risk önlemlerini anlamak

       Kimler Katılmalı :

       Bu eğitim, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan risk yönetimi, iç denetim ve finansal yönetim ve Bütçe ve Raporlama yöneticilerine fayda sağlayacaktır.

       Kurs Icerigi

       Birinci Bölüm: Tanımlama
         • Riskin tanımı
         • Riskin kaynakları
         • Neden firmalar riski yönetir?
         • Risk ölçüm ve risk yönetimi: Örnek çalışmalarla birlikte
         • Risk yönetimi araçları – Endeks vadeli, hisse senedi swap, seçenekler
       İkinci Bölüm: Riskin Sınıflandırılması
         • Piyasa riski
         • Kredi Riski
         • Operasyonel Risk
         • Likidite riski: Örnek Çalışmalarla birlikte
         • Sistemik Risk
       Üçüncü Bölüm: Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
         • Para ve Sermaye Piyasaları
         • Türkiye de Düzenleyici Kurumlar (TCMB/Hazine/SPK)
         • Yabancı düzenleyici ve etkileyici yapılar - FED
         • Dördüncü Bölüm: Risk Yönetimi Kavramları
         • Risk ölçümü: Riskteki değer, beklenen açık, şartlı riskteki değer, risk ölçümlerinin tutarlılığı
         • Senaryo analizleri ve stres testleri

       Tarih

       Eğitim Tarihi: 28 - 29 Mart 2022
       Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
       Ücret: 3800 TL

       PDF İndir

       Eğitim içeriği güncelleniyor.

       Kayıt formu

        Kurumsal Risk Yönetimi

        Genel Bilgi

        Kurumsal Risk Yönetimi


        Bu eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tanımlanması yöntemini aktarmak, risklerin etki ve olasılıklarının belirlenmesi ve önlemler alınmasında kullanılan yöntem ve araçları tanıtmak ve kurumsal risk yönetim sürecinin oluşturulmasına yönelik bakış açısı sağlamaktır.

        Kazancınız ne olacak?

        Kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi sahibi olmak,
        ISO 31000 ve COSO standartlarını öğrenmek,
        Çeşitli vaka analizleri ile risk sınıflandırması konusunda somut örnekler görmek,
        Ülkemizdeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak

        Kimler Katılmalı?


        Kurumsal risk yönetimi bölümü yöneticileri/uzmanları, proje yöneticileri ve şirketlerde risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasında görev alan tüm çalışanlar eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

        Kurs Icerigi

          • Risk ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Bilgilendirme
          • Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı
          • Kurumsal Risk Yönetimi Organizasyon Yapısı
          • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci
          • Risklerin Belirlenmesi
          • Risk Haritası
          • Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
          • Risklerin Önceliklendirilmesi
          • Kurumsal Risk Yönetiminde Kullanılacak Formatlar ve Açıklamaları
          • İzleme ve Gözden Geçirme

        Tarih

        Eğitim Tarihi: 16 - 17 Nisan 2022
        Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
        Ücret: 3800 TL

        PDF İndir

        Eğitim içeriği güncelleniyor.

        Kayıt formu

         Türev Ürünleri ile Risklerden Korunma(Hedging)

         Genel Bilgi

         Türev Ürünleri ile Risk Yönetimi ve Hedging


         Milenyumun kriz ile karşılanmasının ardından 1929’dan bu yana en büyük kriz olarak adlandırılan 2008 krizi sonrasında sadece spekülatörlerin değil kurumların da sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı.
         Bu ilginin ana dayanağı olan riskten kaçınma içgüdüsü şirketleri yüksek haber ve veri akışının olduğu günümüzde farklı enstrümanlar kullanmaya itiyor. Şirketlerin işleyişini fiyat dalgalanmalarından arındırmak ve ana faaliyet performansını en iyi şekilde sürdürmek için türev ürünler kullanılıyor.
         Türev ürünler ile risk yönetimi yaparak korunmanın (hedging) sağlanması kendi içerisinde de riskler barındırıyor. Özellikle ülkemizde yeni yeni tanınan türev ürünlerin kullanımı konusunda gerekli bilgi donanımına sahip olunmaması ve yarattığı risklerin kavranamaması ciddi sonuçlar doğurabilecektir.
         Bu eğitim riskin tanımı ve türev ürünlere ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından örneklerle bu ürünlerin nasıl korunma amaçlı kullanılabileceğini göstermeye yönelik olacaktır. Eğitim sırasında kullanılacak Bloomberg Professional ve diğer sistemler dinleyenlerin sadece teorik bilgiyi değil aynı zaman piyasaların işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

         Kurs Icerigi

         Risk Yönetimi ve Korunma
           • Risk nedir?
           • Riskin kaynakları nelerdir?
           • Neden şirketler riski yönetir?
         Risk Yönetim Ürünleri
         Forward Sözleşmeler
            • Forward sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
            • Parite forward sözleşmesi örnekleri – G10 para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri forward sözleşmeleri
            • Son dönemdeki merkez bankaları politikalarındaki değişikliklerin etkileri ve bu süreçte forward sözleşmelerin kullanımı ile piyasa oyuncularının piyasalara yön vermesi
            • Emtia (commodity) forward sözleşmeler – Petrol ve buğday örnekleri
            • Taraflar arasında yapılan sözleşmelere örnek belgeler
            • Forward sözleşmeler teminatlandırma
            • Forward sözleşmelerde takas tipleri
         Future (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri
            • Future sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
            • Future sözleşmelerin işlem gördüğü öncü piyasalar
            • Platform* üzerinden farklı future sözleşmelere ilişkin işlem örnekleri ve CFTC verileri
            • Başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat tamamlama (margin call)
            • Future sözleşmelerin karakteristik özelliği; kaldıraç. Nedir, nasıl çalışır ve nasıl yorumlanmalıdır
            • Future sözleşmelerde pozisyon tipleri
            • Parite future sözleşmeleri – G10 ve gelişmekte olan ülke para birimleri örnekleri
            • Emtia Future sözleşmeleri – Likit ve illikit piyasalar ile tehlikeleri
            • Türkiye’de future sözleşmelerine genel bakış, önümüzdeki dönemde neler beklenebileceği * Trade Master International
            • Opsiyonlar
                  • Opsiyon nedir, opsiyon taraflarının belirlediği şartlar
                  • Opsiyon almak ve opsiyon satmak
                  • Opsiyon taraflarının aldığı riskler

         Tarih

         Eğitim Tarihi: 21 Mart 2022
         Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
         Ücret: 3800 TL

         PDF İndir

         Eğitim içeriği güncelleniyor.

         Kayıt formu

          Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi

          Genel Bilgi

          Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi


          Yatırım projeleri analizinin ana kavramları ve prensipleri ,Rekabet ortamında karlı projelerin belirlenmesinde karsılasilan zorluklar ve bu projelerin bulunmasının firma icin önemi
          Yatırım projelerinin kabul edilebilir olup olmadığını farklı değerlendirme teknikleri ile belirlemek. Yatırım projelerin analiz tekniklerinin (Geri Ödeme Süresi (Payback Period), Indirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period), Net Bugünkü Değer (NPV), İç Getiri Oranı (IRR), ve Karlılık Endeksi) kavranması veetkili kullanılmasının öğrenilmesi
          Yatırım projelerin analizinde harcama limiti bulunmasının proje değerlendirmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi edilmesi ve proje analiz sürecinin bu sınırlamadan dolayı nasıl değişebileceğininortaya konulması. Projelerin sıralanmasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi, Nakit akışının ölçülmesinde kullanılan esasların belirlenmesi—Marjinal nakit akışı (sadece nakit akışındaki değişmeleri hesabe kat). Projenin sağladığı fayda ve maliyetlerin (Serbest Nakit Akışı) nasıl hesaplandığının açıklanması
          Yatırım projeleri analizinde opsiyonların veya esnekliğin kullanımı ve önemini ortaya koymak, Yatırım projeleri analizinde riskin tanımlanması ve kullanılacak uygun risk oranının belirlenmesi
          Yatırım projelerinın kabul edilebilir olup olmadığının riske göre düzeltilmiş tekniklerin kullanımı ile belirlenmesi , Yatırım projesi risk analizinde kullanılan tekniklerden olan Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi ve Simulasyon Analizinin açıklanması ve uygulanması

          Kimler Katılmalı?


          Finansal Analistler, Finans ve Proje Yöneticileri, Planlama ve Bütçe Yöneticileri, Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri ile küçük veya orta ölçekli firmaların sahipleri.

          Kazancınız ne olacak?


          Yatırım projeleri analiz süreci anlayışının geliştirilmesi
          Kurumunuzdaki yatırım projeleri olanaklarının tanımlanması
          Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli teknikleri öğreneceksiniz
          Yatırım prjojerinin risklerinin ölçüm ve analizini öğreneceksiniz
          Harcama kısıtlamalarnın yatırım projeleri karaları üzerindeki etkilerini anlayacaksınız
          Yatırım projelerinin firmanın rekabet durumunu ve geleceğıni nasıl etkilediğini anlayacaksınız

          Kurs Icerigi

          Kurs içeriği güncelleniyor.

          Tarih

          Eğitim Tarihi: 30 - 31 Mart 2022
          Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
          Ücret: 3800 TL

          PDF İndir

          Eğitim içeriği güncelleniyor.

          Kayıt formu