Kurumsal Kredi Risk Analizi


Bu eğitimin amacı ;

Kurumsal kredi riski modelleme yöntemleri ve araçları analiz etmek için farklı enstrümanları irdelemektir.
Kurumsal Risk Analizi için şirketin mali yükümlülüklerini etkileyecek yeteneklerin irdelenmesi, finansal risklerin açıklanması ve örneklerle tartışılması eğitimin temelini oluşturmaktadır. Özgün bir içerikle hazırlanan bu eğitim semineri bütün etkenleri bir arada uygulama ve yönetme becerisi sağlamaktadır.
Ayrıca Kurumsal Riski değerlendirmek için bilinen yöntemlerin dışında , iş modelleri, iş ortamı, mali tablolar , derecelendirme, kredi kalitesi ve borç ödeme yeteneğindeki kriterler de ele alınarak işlenecektir.

Kimler Katılmalı :

Bankaların Kredi Yönetmenleri, Risk İzleme Birimleri, Şube Yönetmenleri, Sigorta Şirketleri Yöneticileri, Yatırım Bankaları Kerdi ve Kurumsal Yönetim birimleri ile Derecelendirme ve Risk İzleme kuruluşları ile Risk Transferi ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar ile Şirketlerin Finans ve Kredi Bölüm yöneticileri de ; kredibilite ölçümleme , modelleme ve kritik izleme süreçleri , temerrüt ve yapılandırma süreçleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacı ile katılabilir.

Kurumsal Kredi Riski - Genel Tanım
Kurumsal Kredi Riski Temelleri
  • Kredi riski
  • Kredi riski olayları (iflas, ödeme zorlukları, v.b.)
  • Yeniden yapılandırma ve iflas süreci
  • Kredi kalitesinde bozulma ve göç riski
  • İçsel Kredi Riskleri
  • Finansman politikalarından kaynaklanan riskler
  • Kurumsal Kredi Risk Anatomisi
  • Senior, junior ve ikincil borç
  • Şarta bağlı riskler
  • Bilanço dışı riskler
  • Kurumsal kredi risk anatomisi
Kurumsal Kredi Risk Değerlendirme
  • Temel ilkeleri
  • Stratejik planlama Hiyerarşisi
  • Riskler ve belirsizlik
  • Performans ve kazançlar
  • Oranlar / Karlılık
  • Örnekler
Mali performans
  • İstikrar ve Mali Analiz
  • Yatay ve dikey analiz
  • Genel mali tablo analizi
  • Mali maskaralık ve diğer hileler
  • Finansal Esneklik ve Likidite
  • Operasyonel ve nonoperasyonel esneklik
  • Likidite riski ve oranları, likidite kaynakları
  • Nakit akış GAP analizi (finansman açığı)
  • Nakit Akışı ve Ödeme Kabiliyeti (Solvency)
  • Nakit akım tablosu ve nakit akış oranlarının incelemesi
  • Nakit Akım Tablosu ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisi
  • Serbest nakit akışı borç ve ölçüm kapasitesi tanımlanması ve değerlendirilmesi
  • Örnekler
Mali Olmayan Faktörlerin Analizi
  • Makro faktörler, iş stratejisi, sektör (Porter Model)
  • Yönetim ve mülkiyet yapısı
Kurumsal Borç Dış Değerlendirme
  • Rating kurumları ve önemi
  • Değerlendirme yöntemleri
  • Değerlendirme Süreci
  • Derecelendirme ve yorumların türleri ve dereceler
  • Rating Kurumlarının kriz sonrası degerlendirilmesi
  • Basel III kapsamında kredi riski
  • Standart yaklaşım
  • İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım
Kurumsal Kredi Risk Kontrol
Kredi Riski Yönetimi için Yöntemler
  • Genel bakış
  • Finansal sözleşmelerde üzerinden kredi risk azaltıcı
  • Olumlu sözleşmeler
  • Negatif sözleşmeler
  • Mali sözleşmeler
  • Kredi risk transferi ve varlığa dayalı finansman
  • Kredi garantisi
  • Menkul ve Proje Finansmanı
  • Raporlama ve Yönetim Kontrol
Eğitim Tarihi: 17-18 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları


Bu eğitimin amacı kurumların başarılı finansal yönetimleri için gerekli olan Risk Yönetimi modelleri ve Finansal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Finansal Risk Yönetimi'nin önemi artmıştır.
Bu eğitimde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve Finansal Risk Yönetim Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlar yapılacaktır.

Eğitimin sonunda, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

Finansal riski teşhis etmek, ölçmek ve kontrol etmek
Piyasa, Kredi, Operasyonel ve Likidite Risklerini sınıflandırmak
Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
Risk faktörlerini ve risk önlemlerini anlamak

Kimler Katılmalı :

Bu eğitim, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan risk yönetimi, iç denetim ve finansal yönetim ve Bütçe ve Raporlama yöneticilerine fayda sağlayacaktır.

Birinci Bölüm: Tanımlama
  • Riskin tanımı
  • Riskin kaynakları
  • Neden firmalar riski yönetir?
  • Risk ölçüm ve risk yönetimi: Örnek çalışmalarla birlikte
  • Risk yönetimi araçları – Endeks vadeli, hisse senedi swap, seçenekler
İkinci Bölüm: Riskin Sınıflandırılması
  • Piyasa riski
  • Kredi Riski
  • Operasyonel Risk
  • Likidite riski: Örnek Çalışmalarla birlikte
  • Sistemik Risk
Üçüncü Bölüm: Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
  • Para ve Sermaye Piyasaları
  • Türkiye de Düzenleyici Kurumlar (TCMB/Hazine/SPK)
  • Yabancı düzenleyici ve etkileyici yapılar - FED
  • Dördüncü Bölüm: Risk Yönetimi Kavramları
  • Risk ölçümü: Riskteki değer, beklenen açık, şartlı riskteki değer, risk ölçümlerinin tutarlılığı
  • Senaryo analizleri ve stres testleri
Eğitim Tarihi: 19-20 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Kurumsal Risk Yönetimi


Bu eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tanımlanması yöntemini aktarmak, risklerin etki ve olasılıklarının belirlenmesi ve önlemler alınmasında kullanılan yöntem ve araçları tanıtmak ve kurumsal risk yönetim sürecinin oluşturulmasına yönelik bakış açısı sağlamaktır.

Kazancınız ne olacak?

Kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi sahibi olmak,
ISO 31000 ve COSO standartlarını öğrenmek,
Çeşitli vaka analizleri ile risk sınıflandırması konusunda somut örnekler görmek,
Ülkemizdeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak

Kimler Katılmalı?


Kurumsal risk yönetimi bölümü yöneticileri/uzmanları, proje yöneticileri ve şirketlerde risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasında görev alan tüm çalışanlar eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

  • Risk ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Bilgilendirme
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı
  • Kurumsal Risk Yönetimi Organizasyon Yapısı
  • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci
  • Risklerin Belirlenmesi
  • Risk Haritası
  • Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
  • Risklerin Önceliklendirilmesi
  • Kurumsal Risk Yönetiminde Kullanılacak Formatlar ve Açıklamaları
  • İzleme ve Gözden Geçirme
Eğitim Tarihi: 21-22 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Türev Ürünleri ile Risk Yönetimi ve Hedging


Milenyumun kriz ile karşılanmasının ardından 1929’dan bu yana en büyük kriz olarak adlandırılan 2008 krizi sonrasında sadece spekülatörlerin değil kurumların da sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı.
Bu ilginin ana dayanağı olan riskten kaçınma içgüdüsü şirketleri yüksek haber ve veri akışının olduğu günümüzde farklı enstrümanlar kullanmaya itiyor. Şirketlerin işleyişini fiyat dalgalanmalarından arındırmak ve ana faaliyet performansını en iyi şekilde sürdürmek için türev ürünler kullanılıyor.
Türev ürünler ile risk yönetimi yaparak korunmanın (hedging) sağlanması kendi içerisinde de riskler barındırıyor. Özellikle ülkemizde yeni yeni tanınan türev ürünlerin kullanımı konusunda gerekli bilgi donanımına sahip olunmaması ve yarattığı risklerin kavranamaması ciddi sonuçlar doğurabilecektir.
Bu eğitim riskin tanımı ve türev ürünlere ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından örneklerle bu ürünlerin nasıl korunma amaçlı kullanılabileceğini göstermeye yönelik olacaktır. Eğitim sırasında kullanılacak Bloomberg Professional ve diğer sistemler dinleyenlerin sadece teorik bilgiyi değil aynı zaman piyasaların işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Risk Yönetimi ve Korunma
  • Risk nedir?
  • Riskin kaynakları nelerdir?
  • Neden şirketler riski yönetir?
Risk Yönetim Ürünleri
Forward Sözleşmeler
   • Forward sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
   • Parite forward sözleşmesi örnekleri – G10 para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri forward sözleşmeleri
   • Son dönemdeki merkez bankaları politikalarındaki değişikliklerin etkileri ve bu süreçte forward sözleşmelerin kullanımı ile piyasa oyuncularının piyasalara yön vermesi
   • Emtia (commodity) forward sözleşmeler – Petrol ve buğday örnekleri
   • Taraflar arasında yapılan sözleşmelere örnek belgeler
   • Forward sözleşmeler teminatlandırma
   • Forward sözleşmelerde takas tipleri
Future (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri
   • Future sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
   • Future sözleşmelerin işlem gördüğü öncü piyasalar
   • Platform* üzerinden farklı future sözleşmelere ilişkin işlem örnekleri ve CFTC verileri
   • Başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat tamamlama (margin call)
   • Future sözleşmelerin karakteristik özelliği; kaldıraç. Nedir, nasıl çalışır ve nasıl yorumlanmalıdır
   • Future sözleşmelerde pozisyon tipleri
   • Parite future sözleşmeleri – G10 ve gelişmekte olan ülke para birimleri örnekleri
   • Emtia Future sözleşmeleri – Likit ve illikit piyasalar ile tehlikeleri
   • Türkiye’de future sözleşmelerine genel bakış, önümüzdeki dönemde neler beklenebileceği * Trade Master International
   • Opsiyonlar
         • Opsiyon nedir, opsiyon taraflarının belirlediği şartlar
         • Opsiyon almak ve opsiyon satmak
         • Opsiyon taraflarının aldığı riskler
Eğitim Tarihi: 09 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi


Yatırım projeleri analizinin ana kavramları ve prensipleri ,Rekabet ortamında karlı projelerin belirlenmesinde karsılasilan zorluklar ve bu projelerin bulunmasının firma icin önemi
Yatırım projelerinin kabul edilebilir olup olmadığını farklı değerlendirme teknikleri ile belirlemek. Yatırım projelerin analiz tekniklerinin (Geri Ödeme Süresi (Payback Period), Indirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period), Net Bugünkü Değer (NPV), İç Getiri Oranı (IRR), ve Karlılık Endeksi) kavranması veetkili kullanılmasının öğrenilmesi
Yatırım projelerin analizinde harcama limiti bulunmasının proje değerlendirmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi edilmesi ve proje analiz sürecinin bu sınırlamadan dolayı nasıl değişebileceğininortaya konulması. Projelerin sıralanmasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi, Nakit akışının ölçülmesinde kullanılan esasların belirlenmesi—Marjinal nakit akışı (sadece nakit akışındaki değişmeleri hesabe kat). Projenin sağladığı fayda ve maliyetlerin (Serbest Nakit Akışı) nasıl hesaplandığının açıklanması
Yatırım projeleri analizinde opsiyonların veya esnekliğin kullanımı ve önemini ortaya koymak, Yatırım projeleri analizinde riskin tanımlanması ve kullanılacak uygun risk oranının belirlenmesi
Yatırım projelerinın kabul edilebilir olup olmadığının riske göre düzeltilmiş tekniklerin kullanımı ile belirlenmesi , Yatırım projesi risk analizinde kullanılan tekniklerden olan Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi ve Simulasyon Analizinin açıklanması ve uygulanması

Kimler Katılmalı?


Finansal Analistler, Finans ve Proje Yöneticileri, Planlama ve Bütçe Yöneticileri, Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri ile küçük veya orta ölçekli firmaların sahipleri.

Kazancınız ne olacak?


Yatırım projeleri analiz süreci anlayışının geliştirilmesi
Kurumunuzdaki yatırım projeleri olanaklarının tanımlanması
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli teknikleri öğreneceksiniz
Yatırım prjojerinin risklerinin ölçüm ve analizini öğreneceksiniz
Harcama kısıtlamalarnın yatırım projeleri karaları üzerindeki etkilerini anlayacaksınız
Yatırım projelerinin firmanın rekabet durumunu ve geleceğıni nasıl etkilediğini anlayacaksınız

Kurs içeriği güncelleniyor.
Eğitim Tarihi: 24-25 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Kurumsal Kredi Risk Analizi

Genel Bilgi

Kurumsal Kredi Risk Analizi


Bu eğitimin amacı ;

Kurumsal kredi riski modelleme yöntemleri ve araçları analiz etmek için farklı enstrümanları irdelemektir.
Kurumsal Risk Analizi için şirketin mali yükümlülüklerini etkileyecek yeteneklerin irdelenmesi, finansal risklerin açıklanması ve örneklerle tartışılması eğitimin temelini oluşturmaktadır. Özgün bir içerikle hazırlanan bu eğitim semineri bütün etkenleri bir arada uygulama ve yönetme becerisi sağlamaktadır.
Ayrıca Kurumsal Riski değerlendirmek için bilinen yöntemlerin dışında , iş modelleri, iş ortamı, mali tablolar , derecelendirme, kredi kalitesi ve borç ödeme yeteneğindeki kriterler de ele alınarak işlenecektir.

Kimler Katılmalı :

Bankaların Kredi Yönetmenleri, Risk İzleme Birimleri, Şube Yönetmenleri, Sigorta Şirketleri Yöneticileri, Yatırım Bankaları Kerdi ve Kurumsal Yönetim birimleri ile Derecelendirme ve Risk İzleme kuruluşları ile Risk Transferi ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar ile Şirketlerin Finans ve Kredi Bölüm yöneticileri de ; kredibilite ölçümleme , modelleme ve kritik izleme süreçleri , temerrüt ve yapılandırma süreçleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacı ile katılabilir.

Kurs Icerigi

Kurumsal Kredi Riski - Genel Tanım
Kurumsal Kredi Riski Temelleri
  • Kredi riski
  • Kredi riski olayları (iflas, ödeme zorlukları, v.b.)
  • Yeniden yapılandırma ve iflas süreci
  • Kredi kalitesinde bozulma ve göç riski
  • İçsel Kredi Riskleri
  • Finansman politikalarından kaynaklanan riskler
  • Kurumsal Kredi Risk Anatomisi
  • Senior, junior ve ikincil borç
  • Şarta bağlı riskler
  • Bilanço dışı riskler
  • Kurumsal kredi risk anatomisi
Kurumsal Kredi Risk Değerlendirme
  • Temel ilkeleri
  • Stratejik planlama Hiyerarşisi
  • Riskler ve belirsizlik
  • Performans ve kazançlar
  • Oranlar / Karlılık
  • Örnekler
Mali performans
  • İstikrar ve Mali Analiz
  • Yatay ve dikey analiz
  • Genel mali tablo analizi
  • Mali maskaralık ve diğer hileler
  • Finansal Esneklik ve Likidite
  • Operasyonel ve nonoperasyonel esneklik
  • Likidite riski ve oranları, likidite kaynakları
  • Nakit akış GAP analizi (finansman açığı)
  • Nakit Akışı ve Ödeme Kabiliyeti (Solvency)
  • Nakit akım tablosu ve nakit akış oranlarının incelemesi
  • Nakit Akım Tablosu ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisi
  • Serbest nakit akışı borç ve ölçüm kapasitesi tanımlanması ve değerlendirilmesi
  • Örnekler
Mali Olmayan Faktörlerin Analizi
  • Makro faktörler, iş stratejisi, sektör (Porter Model)
  • Yönetim ve mülkiyet yapısı
Kurumsal Borç Dış Değerlendirme
  • Rating kurumları ve önemi
  • Değerlendirme yöntemleri
  • Değerlendirme Süreci
  • Derecelendirme ve yorumların türleri ve dereceler
  • Rating Kurumlarının kriz sonrası degerlendirilmesi
  • Basel III kapsamında kredi riski
  • Standart yaklaşım
  • İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım
Kurumsal Kredi Risk Kontrol
Kredi Riski Yönetimi için Yöntemler
  • Genel bakış
  • Finansal sözleşmelerde üzerinden kredi risk azaltıcı
  • Olumlu sözleşmeler
  • Negatif sözleşmeler
  • Mali sözleşmeler
  • Kredi risk transferi ve varlığa dayalı finansman
  • Kredi garantisi
  • Menkul ve Proje Finansmanı
  • Raporlama ve Yönetim Kontrol

Tarih

Eğitim Tarihi: 17-18 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları

Genel Bilgi

Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları


Bu eğitimin amacı kurumların başarılı finansal yönetimleri için gerekli olan Risk Yönetimi modelleri ve Finansal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Finansal Risk Yönetimi'nin önemi artmıştır.
Bu eğitimde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve Finansal Risk Yönetim Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlar yapılacaktır.

Eğitimin sonunda, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

Finansal riski teşhis etmek, ölçmek ve kontrol etmek
Piyasa, Kredi, Operasyonel ve Likidite Risklerini sınıflandırmak
Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
Risk faktörlerini ve risk önlemlerini anlamak

Kimler Katılmalı :

Bu eğitim, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan risk yönetimi, iç denetim ve finansal yönetim ve Bütçe ve Raporlama yöneticilerine fayda sağlayacaktır.

Kurs Icerigi

Birinci Bölüm: Tanımlama
  • Riskin tanımı
  • Riskin kaynakları
  • Neden firmalar riski yönetir?
  • Risk ölçüm ve risk yönetimi: Örnek çalışmalarla birlikte
  • Risk yönetimi araçları – Endeks vadeli, hisse senedi swap, seçenekler
İkinci Bölüm: Riskin Sınıflandırılması
  • Piyasa riski
  • Kredi Riski
  • Operasyonel Risk
  • Likidite riski: Örnek Çalışmalarla birlikte
  • Sistemik Risk
Üçüncü Bölüm: Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
  • Para ve Sermaye Piyasaları
  • Türkiye de Düzenleyici Kurumlar (TCMB/Hazine/SPK)
  • Yabancı düzenleyici ve etkileyici yapılar - FED
  • Dördüncü Bölüm: Risk Yönetimi Kavramları
  • Risk ölçümü: Riskteki değer, beklenen açık, şartlı riskteki değer, risk ölçümlerinin tutarlılığı
  • Senaryo analizleri ve stres testleri

Tarih

Eğitim Tarihi: 19-20 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Kurumsal Risk Yönetimi

Genel Bilgi

Kurumsal Risk Yönetimi


Bu eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tanımlanması yöntemini aktarmak, risklerin etki ve olasılıklarının belirlenmesi ve önlemler alınmasında kullanılan yöntem ve araçları tanıtmak ve kurumsal risk yönetim sürecinin oluşturulmasına yönelik bakış açısı sağlamaktır.

Kazancınız ne olacak?

Kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi sahibi olmak,
ISO 31000 ve COSO standartlarını öğrenmek,
Çeşitli vaka analizleri ile risk sınıflandırması konusunda somut örnekler görmek,
Ülkemizdeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak

Kimler Katılmalı?


Kurumsal risk yönetimi bölümü yöneticileri/uzmanları, proje yöneticileri ve şirketlerde risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasında görev alan tüm çalışanlar eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Kurs Icerigi

  • Risk ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Bilgilendirme
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı
  • Kurumsal Risk Yönetimi Organizasyon Yapısı
  • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci
  • Risklerin Belirlenmesi
  • Risk Haritası
  • Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
  • Risklerin Önceliklendirilmesi
  • Kurumsal Risk Yönetiminde Kullanılacak Formatlar ve Açıklamaları
  • İzleme ve Gözden Geçirme

Tarih

Eğitim Tarihi: 21-22 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Türev Ürünleri ile Risklerden Korunma(Hedging)

Genel Bilgi

Türev Ürünleri ile Risk Yönetimi ve Hedging


Milenyumun kriz ile karşılanmasının ardından 1929’dan bu yana en büyük kriz olarak adlandırılan 2008 krizi sonrasında sadece spekülatörlerin değil kurumların da sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı.
Bu ilginin ana dayanağı olan riskten kaçınma içgüdüsü şirketleri yüksek haber ve veri akışının olduğu günümüzde farklı enstrümanlar kullanmaya itiyor. Şirketlerin işleyişini fiyat dalgalanmalarından arındırmak ve ana faaliyet performansını en iyi şekilde sürdürmek için türev ürünler kullanılıyor.
Türev ürünler ile risk yönetimi yaparak korunmanın (hedging) sağlanması kendi içerisinde de riskler barındırıyor. Özellikle ülkemizde yeni yeni tanınan türev ürünlerin kullanımı konusunda gerekli bilgi donanımına sahip olunmaması ve yarattığı risklerin kavranamaması ciddi sonuçlar doğurabilecektir.
Bu eğitim riskin tanımı ve türev ürünlere ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından örneklerle bu ürünlerin nasıl korunma amaçlı kullanılabileceğini göstermeye yönelik olacaktır. Eğitim sırasında kullanılacak Bloomberg Professional ve diğer sistemler dinleyenlerin sadece teorik bilgiyi değil aynı zaman piyasaların işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Kurs Icerigi

Risk Yönetimi ve Korunma
  • Risk nedir?
  • Riskin kaynakları nelerdir?
  • Neden şirketler riski yönetir?
Risk Yönetim Ürünleri
Forward Sözleşmeler
   • Forward sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
   • Parite forward sözleşmesi örnekleri – G10 para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri forward sözleşmeleri
   • Son dönemdeki merkez bankaları politikalarındaki değişikliklerin etkileri ve bu süreçte forward sözleşmelerin kullanımı ile piyasa oyuncularının piyasalara yön vermesi
   • Emtia (commodity) forward sözleşmeler – Petrol ve buğday örnekleri
   • Taraflar arasında yapılan sözleşmelere örnek belgeler
   • Forward sözleşmeler teminatlandırma
   • Forward sözleşmelerde takas tipleri
Future (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri
   • Future sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
   • Future sözleşmelerin işlem gördüğü öncü piyasalar
   • Platform* üzerinden farklı future sözleşmelere ilişkin işlem örnekleri ve CFTC verileri
   • Başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat tamamlama (margin call)
   • Future sözleşmelerin karakteristik özelliği; kaldıraç. Nedir, nasıl çalışır ve nasıl yorumlanmalıdır
   • Future sözleşmelerde pozisyon tipleri
   • Parite future sözleşmeleri – G10 ve gelişmekte olan ülke para birimleri örnekleri
   • Emtia Future sözleşmeleri – Likit ve illikit piyasalar ile tehlikeleri
   • Türkiye’de future sözleşmelerine genel bakış, önümüzdeki dönemde neler beklenebileceği * Trade Master International
   • Opsiyonlar
         • Opsiyon nedir, opsiyon taraflarının belirlediği şartlar
         • Opsiyon almak ve opsiyon satmak
         • Opsiyon taraflarının aldığı riskler

Tarih

Eğitim Tarihi: 09 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi

Genel Bilgi

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi


Yatırım projeleri analizinin ana kavramları ve prensipleri ,Rekabet ortamında karlı projelerin belirlenmesinde karsılasilan zorluklar ve bu projelerin bulunmasının firma icin önemi
Yatırım projelerinin kabul edilebilir olup olmadığını farklı değerlendirme teknikleri ile belirlemek. Yatırım projelerin analiz tekniklerinin (Geri Ödeme Süresi (Payback Period), Indirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period), Net Bugünkü Değer (NPV), İç Getiri Oranı (IRR), ve Karlılık Endeksi) kavranması veetkili kullanılmasının öğrenilmesi
Yatırım projelerin analizinde harcama limiti bulunmasının proje değerlendirmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi edilmesi ve proje analiz sürecinin bu sınırlamadan dolayı nasıl değişebileceğininortaya konulması. Projelerin sıralanmasında karşılaşılan sorunların belirlenmesi, Nakit akışının ölçülmesinde kullanılan esasların belirlenmesi—Marjinal nakit akışı (sadece nakit akışındaki değişmeleri hesabe kat). Projenin sağladığı fayda ve maliyetlerin (Serbest Nakit Akışı) nasıl hesaplandığının açıklanması
Yatırım projeleri analizinde opsiyonların veya esnekliğin kullanımı ve önemini ortaya koymak, Yatırım projeleri analizinde riskin tanımlanması ve kullanılacak uygun risk oranının belirlenmesi
Yatırım projelerinın kabul edilebilir olup olmadığının riske göre düzeltilmiş tekniklerin kullanımı ile belirlenmesi , Yatırım projesi risk analizinde kullanılan tekniklerden olan Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi ve Simulasyon Analizinin açıklanması ve uygulanması

Kimler Katılmalı?


Finansal Analistler, Finans ve Proje Yöneticileri, Planlama ve Bütçe Yöneticileri, Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri ile küçük veya orta ölçekli firmaların sahipleri.

Kazancınız ne olacak?


Yatırım projeleri analiz süreci anlayışının geliştirilmesi
Kurumunuzdaki yatırım projeleri olanaklarının tanımlanması
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli teknikleri öğreneceksiniz
Yatırım prjojerinin risklerinin ölçüm ve analizini öğreneceksiniz
Harcama kısıtlamalarnın yatırım projeleri karaları üzerindeki etkilerini anlayacaksınız
Yatırım projelerinin firmanın rekabet durumunu ve geleceğıni nasıl etkilediğini anlayacaksınız

Kurs Icerigi

Kurs içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim Tarihi: 24-25 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu