Temel Finans ve Muhasebe

Temel muhasebe kavram ve kuramlarını ve bilanço yorumlamayı anlayın. İşletmelerde görev yapan,muhasebe ve finans çalışanları, bu bölümlerde çalışmayı düşünenler ile finans kökenli olmayan ve finans yönetimi konularında bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Eğitimin Amacı: 

Muhasebenin ve Finansın Temel kavramlarını detaya girmeden anlaşılır, mantığına ve özüne değinilerek katılımcılara konsantre bilgi sunmak amaçlanmaktadır. Finans ve Muhasebe çalışanlarının ilişkili olduğu konular hakkında fikir sahibi olmaları, finans çalışanının muhasebe konusunda ve muhasebe çalışanının finans konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, finans dışında çalışanların da temel konularda fikir edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Eğitimde anlama , uygulama ve yorumlama mantığının geliştirilmesi sağlanacak, tamamen mali veriler ve tablolar üzerinden uygulamalar yapılacaktır. Başlangıç için bir temel mantık oluşması açısından gerekli ve özet bir bilgi sunulmaktadır.

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

 • Muhasebe Sistemi ve Temel Uygulama Temelleri
 • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
 • Ticari Şirket Yapıları / Tanımlamaları
 • Mali Piyasalar ve İşleyiş

Temel Finans / Muhasebe Anlamı

 • Temel Finansal Kavramların önemi
 • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
 • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları

Başlıca Finansal Tablolar

 • Finansal Tabloların Anlamı
 • Bilanço – Nedir Neleri İfade Eder
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Cari Performansın Değerlendirilmesi

Bütçe ve Maliyet

 • Birimler için Bütçenin Önemi
 • Bütçe Teknikleri / Basit bir uygulama
 • Maliyet/Bütçe ilişkisi

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Zaman Değeri Kavramları
 • Yatırım Kararları

Genel Değerlendirme

Eğitim Tarihi: 04 Mart 2022
Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları


  İFE İstanbul Finans Enstitüsü, her düzeyden Finansal Raporlama , Muhasebe, Mali Analiz, Raporlama ve yönetim kademesinden katılımcılar ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) EĞİTİM Setini 7 Bölümden oluşturarak gerçekleştirecektir.

  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Teni TTK ile İşletmelerin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kayıtlarını UFRS ye uyumlu olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca tutmaları ve Finansal Tablolarını da buna göre hazırlamaları gerekmektedir.

  UFRS ye taraf olan her bir kurum için ayrı tasarlanmış olan bu Eğitim Seti, uygulama ve vaka çalışmaları ile desteklenerek en üst seviyede verim alınması sağlanacaktır. Başlangıç aşamasından, ileri düzey seviye ye kadar incelenmesi gereken temel kavramlara ve uygulanma olanağı bulunan standartlara yer verilecektir. Analistler için ise UFRS ye göre hazırlanan Finansal Tabloların Analizi ayrı bir modül olarak işlenecektir.

  • FR01 - UFRS'ye GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA I : BAŞLANGIÇ DÜZEY
  • FR11 - UFRS'ye GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA II : ORTA DÜZEY
  • FR02 - ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN UFRS'ye GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA
  • FR21 - İLERİ DÜZEY FİNANSAL RAPORLAMA I : UFRS'ye GEÇİŞ - İLK UYGULAMA
  • FR22 - İLERİ DÜZEY FİNANSAL RAPORLAMA II : NAKİT AKIŞ TABLOSU HAZIRLANMASI VE ANALİZ EDİLMESİ
  • FR23 - İLERİ DÜZEY FİNANSAL RAPORLAMA III : KONSOLİDASYON VE TOPLULUK MUHASEBESİ
  • FR03 - UFRS'ye GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ
  Eğitim Tarihleri Güncelleniyor.
  Eğitim içeriği güncelleniyor.

   Maliyet ,Satınalma Uygulamaları ve Kontrol

   Maliyet ve Satınalma uygulamalarının amacı, İşletmelerde faaliyet analizlerinin gerçekçi biçimde yapılmasını sağlayacak raporlama için, çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini doğru bir biçimde üretmektir. Bu eğitim , işletmelerin proje yönetimi , birim yönetimi ve üretim kademelerinde çalışan personele maliyet ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar ile gider türü ve gider yerleri üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

   Kimler Katılmalı:

   Satınalma
   Proje Sorumluları
   Birim Yöneticileri Maliyet / Cost Control Çalışan ve Yöneticileri
   Maliyet Muhasebesi
   Bütçe, Üretim Yönetimi ve Finansal Raporlamada Çalışan Uzman ve Yöneticiler ile üretim sistemlerinin her halkasında bulunan sorumlular bu eğitim programına katılabilirler.

   • Maliyet hesaplama sisteminin incelenmesi ve analizi- başabaş analizi, fiyatlandırma, rekabete göre değerlendirme (ölçemediğin bir şeyi yönetemezsin mantığıyla)
   • Maliyet kalemlerinde pareto
   • Süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi (eğitim ve danışmanlık)
   • Satınalma süreçleri, alternatif hammadde ve tedarikçi çalışmaları
   • Stok yönetimi ve tam zamanında üretim
   • İş analizi ve personel azaltma
   • Kaizen kültürü ve grup çalışmaları (eğitim ve danışmanlık)
   • Yalın,TPM, OPEX (Danışmanlık)
   • Dış kaynak kullanımının (outsourcing) değerlendirilmesi
   • Maliyet düşürme kültürü oluşturma
   • Hedeflerle yönetim
   Eğitim Tarihi: 27 Eylül 2021
   Mekan: Swissotel The Bosphorus
   Ücret: 1890 TL
   Eğitim içeriği güncelleniyor.

    Birleşme ve Satın Alma Muhasebesi

    UFRS 3, bir işletme birleşmesinde satın alma işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili ilke ve şartları belirlemektedir. Katılımcılar UFRS3 te tanımlanan bu ilkeleri ve uygulama biçimini öğrenecekler.
    Birleşme ve Satınalma sonucunda edinilen varlık ve borçları ve diğer tarafların elinde tuttuğu menfaatleri finansal tablolarında nasıl tanımlandığı ve muhasebeleştirilmesi , Şirket birleşmesinde edinilen şerefiyeyi veya elde edilen bir kazancı tanımlar ve ölçer. Finansal tabloların kullanıcılarının işletme kombinasyonunun doğasını ve mali etkilerini değerlendirmesini sağlamak için hangi bilgiyi açıklayacağını belirlenmesi
    UFRS 3'ün temel ilkeleri, satın alım yapan bir işletmenin satın alma maliyetini , ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden olduğunun ölçümünün yapıldığı , satın alınan varlık ve yükümlülükleri kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konularını öğrenecekler.

    Kimler Katılmalı:

    M&A Bölüm Yöneticileri
    Muhasebe ve Finans Birim Yöneticileri
    Kurumsal veya Kurumsallaşmakta Olan Bir Organizasyonda Hazine veya Finans Departmanlarında Çalışanlar
    Risk yönetimi bölümlerinde çalışanlar.

    • UFRS 3 Standardın Amacı ve Kapsamı
    • İşletme Birleşme ve Satınalma Türleri
    • Due Diligence
    • UFRS3 Şirket Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
    • Satın Alan İşletme ve Satın Alma Yöntemi
    • Birleşme&Satınalma Tarihinin Belirlenmesi

    Muhasebe Kuralları ve Muhasebeleştirme

    • Tanımlanabilir varlıkların muhasebeleştirilmesi
    • Borçların ve kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) muhasebeleştirilmesi
    • Şerefiye veya pazarlıklı satın alma sonucunda oluşabilecek kazancın muhasebeleştirilmesi
    • Satın Almaya İlişkin Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
    • Amortismanlar

    Sonraki Dönemlerde Ölçüm ve Değerlendirme

    Eğitim tarihi güncelleniyor.
    Eğitim içeriği güncelleniyor.

     Vergi Kavramı,Vergi Yönetimi ve Avantajlar-Transfer Fiyatlaması

     Bu eğitim temel düzeyde vergi mevzuatına bilgisine sahip olup kurumlarda idari ve mali birimlerde çalışanlar ile mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve iç denetçilik gibi sınavlara hazırlanan çeşitli meslek mensuplarına Türk vergi mevzuatı konusunda genel, sistematik ve öz bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Program sonunda katılımcılar Türk vergi sisteminin yapısı ve vergi mevzuatı konusunda genel olarak daha derin ve sistematik bilgi sahibi olabilecek, sınavlara hazırlananlar konulara daha hakim ve sınav soruları ile daha aşina olacak ve uygulamanın içinden gelen katılımcılar ise bilgilerini güncelleme imkanı bulmuş olacaklardır.

     Programda Öne Çıkan Özellikler ve Sunum

     Devlet açısından gelir, mükellef açısından ise ödeme yükümlülüğünü ifade eden vergi Anayasamıza göre hukuk devleti olmanın bir gereği olarak sıkı kurallara bağlanmıştır. Söz konusu kurallar gerek usul gerekse vergilendirme yönünden devlet ve mükellefler açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Vergiye ilişkin kurallar Anayasa hükmünden başlamak üzere kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, tebliğ, yargı kararları, özelge gibi belli bir hiyerarşi seti içinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan her bir vergiye ilişkin söz konusu kurallar setini işlemeyi amaçlayan bu programda hem vergiye ilişkin usul hükümleri hem de vergi konusuna ilişkin maddi vergi mevzuatı işlenmektedir.
     Seminerde; uygulamada daha çok karşılaşılan vergi uygulamaları üzerinde daha fazla durulacak, diğer konular ise özet olarak sunulacaktır
     Sunumlar powerpoint üzerinden yapılacak olup her bir vergi mevzuatı setinin uygulama şekli örnek olaylarla anlatılacaktır. Söz konusu sunumlar doküman şeklinde dersten önce katılımcılara dağıtılacaktır.

     • Vergi Hukukunun Kaynakları (Kanun, Yönetmelik, Bkk, Tebliğ, Özelge, Yargı Kararları)
     • Vergiyle İlgili Temel Kaynaklar
     • Türk Vergi Sisteminin Temel Yapısı

     Vergi Usul Kanunu

     • Vergilendirme Süreci (Tarh, Tebliğ, Tahakkuk)
     • Mükelleflerin Ödevleri
     • Vergi Hukukunda Sorumluluk
     • Değerleme ve Amortisman Uygulaması
     • Süreler, Vergi Hataları ve Zaman Aşımı
     • Gecikme Faizi - Gecikme zammı
     • Vergi Cezaları

     GELİR VERGİSİ MEVZUATI

     • Gelir Vergisine Tabi Gelir Türleri (Unsurları)
     • Mükellefiyet Şekilleri (Tam Mükellef – Dar Mükellef)
     • İndirilebilecek Giderler (Gelir Unsurları itibariyle)
     • Menkul Kıymet ve Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi
     • Tevkifat (Kesinti) Müessesesi
     • Gelirlerin Toplanması
     • Gelir Vergisinde Beyan ve Beyanname Çeşitleri
     • Geçici Vergi

     Kurumlar Vergisi Mevzuatı

     • Kurumlar Vergisine Tabi Kurumlar
     • Mükellefiyet Şekilleri
     • Muafiyet ve İstisnalar
     • Verginin Beyanı ve Beyanname çeşitleri
     • İndirilebilecek – İndirilemeyecek Giderler
     • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
     • Kurumlar Vergisinde Tevkifat Uygulaması

     Katma Değer Vergisi Mevzuatı

     • Vergisinin Konusuna Giren Teslim ve Hizmetler
     • Teslim ve Hizmet Sayılan Haller
     • Mükellef – Vergi Sorumluluğu
     • Verginin Matrahı
     • Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilendirme Dönemi
     • Verginin Beyanı ve Ödenmesi

     Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

     Damga Vergisi

     Eğitim Tarihi: 09 Ekim 2021
     Mekan: Swissotel The Bosphorus
     Ücret: 1890 TL
     Eğitim içeriği güncelleniyor.

      Temel Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları

      Eğitimin Amacı :

      Kamu ihale mevzuatı ihale kanunlarının yanı sıra ihale uygulama yönetmelikleri, usul ve esaslar, genel tebliğ, yargı ve Kamu İhale Kurulu (KİK) kararlarıyla şekillenen ve çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bir alandır.
      Kamu ihalelerine katılmak isteyen işletme sahipleri ve şirketlerin hak ve yükümlülüklerini tam anlamıyla bilmesi ve ihale sürecinde yanlışlıklar yapmaması için bütün bu mevzuat metinlerinin içeriklerinin özellikle ihalenin temel kavramları ve ilkeleri ile ihale süreci ve prosedürlerinin farkında olması gerekmektedir.
      Kamu idaresi ile ihaleye katılan işletme sahipleri ve şirketler arasındaki ihtilafların çözümü ise konuya ilişkin emsal yargı kararları ve KİK kararları gibi yardımcı kaynakların da irdelenmesi suretiyle mümkündür.
      İşte ihale mevzuatını bir bütün olarak işlemeyi amaçlayan bu program, uygulamaya ilişkin tereddütlü hususlara özel bir önem vererek eğitim sırasında soru-cevaba da imkan sağlamak suretiyle ihale mevzuatını interaktif bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

      Kimler Katılmalı

      Bu eğitim gerek kamu ihalelerine katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin gerekse bu kişilerin işletmelerinde görev yapan personelin kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusundaki temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanmıştır.

      Beklenen Fayda

      Program sonunda katılımcılar ihale süreci ve sistematiği konusunda genel olarak daha derin ve kapsamlı bilgi sahibi olabilecek, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olanlar ise bilgilerini güncelleme ve teyit etme imkanı bulacaklardır.

      I- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

      • Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurallar
      • İhale Yoluyla Kamu İdarelerine Sunulabilecek Mal, Hizmetler ve Yapım İşleri
      • Kamu İdarelerinin İhalesiz (İstisnalar Kapsamında) Yapabilecekleri Alımları
      • Pazarlık Usulü veya Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılabilecek İhaleler
      • İhalelerin İlanı ve İhalelerde Aranan Şartlar
      • İhale Dokümanının (Şartnameler) Alınması, Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
      • Geçici ve Kesin Teminatlar
      • İhaleye Katılmayacaklar ve İhale Dışı Bırakılacaklar
      • Bir Bütün Olarak İhale Süreci
      • Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları
      • Tekliflerin İncelenmesi, Değerlendirilmesi, İhale Kararı Verilmesi veya İhalenin İptali
      • Sözleşmenin İmzalanması
      • İhale İşlemlerine Karşı Şikayet ve İtirazen Şikayet Mekanizmaları
      • İhalelerde Yasak Fiil ve Davranışlar ile İhalelere Katılmaktan Yasaklanma

      II- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

      • Sözleşme Esasları
      • Fiyat Farkı, İş Artışı veya İş Eksilişi Usul ve Esasları
      • Muayene ve Kabul İşlemleri
      • Hakedişlerin Düzenlenmesi ve Ödenmesi
      • Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı
      • Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması ve Sözleşmenin Devri
      • Sözleşmenin İdare veya Yüklenici Tarafından Feshi
      • Yasak Fiil ve Davranışlar
      • Kesin Teminatların İade Edilmesi veya Gelir Kaydedilmesi

       

      Eğitim içeriği güncelleniyor.
      Eğitim içeriği güncelleniyor.

       Temel Finans ve Muhasebe

       Genel Bilgi

       Temel Finans ve Muhasebe

       Temel muhasebe kavram ve kuramlarını ve bilanço yorumlamayı anlayın. İşletmelerde görev yapan,muhasebe ve finans çalışanları, bu bölümlerde çalışmayı düşünenler ile finans kökenli olmayan ve finans yönetimi konularında bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

       Eğitimin Amacı: 

       Muhasebenin ve Finansın Temel kavramlarını detaya girmeden anlaşılır, mantığına ve özüne değinilerek katılımcılara konsantre bilgi sunmak amaçlanmaktadır. Finans ve Muhasebe çalışanlarının ilişkili olduğu konular hakkında fikir sahibi olmaları, finans çalışanının muhasebe konusunda ve muhasebe çalışanının finans konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, finans dışında çalışanların da temel konularda fikir edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Eğitimde anlama , uygulama ve yorumlama mantığının geliştirilmesi sağlanacak, tamamen mali veriler ve tablolar üzerinden uygulamalar yapılacaktır. Başlangıç için bir temel mantık oluşması açısından gerekli ve özet bir bilgi sunulmaktadır.

       Kurs Icerigi

       Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

       • Muhasebe Sistemi ve Temel Uygulama Temelleri
       • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
       • Ticari Şirket Yapıları / Tanımlamaları
       • Mali Piyasalar ve İşleyiş

       Temel Finans / Muhasebe Anlamı

       • Temel Finansal Kavramların önemi
       • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
       • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları

       Başlıca Finansal Tablolar

       • Finansal Tabloların Anlamı
       • Bilanço – Nedir Neleri İfade Eder
       • Gelir Tablosu

       Finansal Tabloların Temel Özellikleri

       Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

       • Dikey Analiz
       • Yatay Analiz
       • Oran Analizi

       Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

       • Cari Performansın Değerlendirilmesi

       Bütçe ve Maliyet

       • Birimler için Bütçenin Önemi
       • Bütçe Teknikleri / Basit bir uygulama
       • Maliyet/Bütçe ilişkisi

       Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

       • Basit ve Bileşik Faiz
       • Zaman Değeri Kavramları
       • Yatırım Kararları

       Genel Değerlendirme

       Tarih

       Eğitim Tarihi: 04 Mart 2022
       Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
       Ücret: 1890 TL

       PDF İndir

       Eğitim içeriği güncelleniyor.

       Kayıt formu

        UFRS

        Genel Bilgi

        Uluslararası Finansal Raporlama Standartları


        İFE İstanbul Finans Enstitüsü, her düzeyden Finansal Raporlama , Muhasebe, Mali Analiz, Raporlama ve yönetim kademesinden katılımcılar ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) EĞİTİM Setini 7 Bölümden oluşturarak gerçekleştirecektir.

        1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Teni TTK ile İşletmelerin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kayıtlarını UFRS ye uyumlu olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca tutmaları ve Finansal Tablolarını da buna göre hazırlamaları gerekmektedir.

        UFRS ye taraf olan her bir kurum için ayrı tasarlanmış olan bu Eğitim Seti, uygulama ve vaka çalışmaları ile desteklenerek en üst seviyede verim alınması sağlanacaktır. Başlangıç aşamasından, ileri düzey seviye ye kadar incelenmesi gereken temel kavramlara ve uygulanma olanağı bulunan standartlara yer verilecektir. Analistler için ise UFRS ye göre hazırlanan Finansal Tabloların Analizi ayrı bir modül olarak işlenecektir.

        Kurs İçeriği

        • FR01 - UFRS'ye GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA I : BAŞLANGIÇ DÜZEY
        • FR11 - UFRS'ye GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA II : ORTA DÜZEY
        • FR02 - ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN UFRS'ye GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA
        • FR21 - İLERİ DÜZEY FİNANSAL RAPORLAMA I : UFRS'ye GEÇİŞ - İLK UYGULAMA
        • FR22 - İLERİ DÜZEY FİNANSAL RAPORLAMA II : NAKİT AKIŞ TABLOSU HAZIRLANMASI VE ANALİZ EDİLMESİ
        • FR23 - İLERİ DÜZEY FİNANSAL RAPORLAMA III : KONSOLİDASYON VE TOPLULUK MUHASEBESİ
        • FR03 - UFRS'ye GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

        Tarih

        Eğitim Tarihleri Güncelleniyor.

        PDF İndir

        Eğitim içeriği güncelleniyor.

        Kayıt Formu

         Maliyet ,Satınalma Uygulamaları ve Kontrol

         Genel Bilgi

         Maliyet ,Satınalma Uygulamaları ve Kontrol

         Maliyet ve Satınalma uygulamalarının amacı, İşletmelerde faaliyet analizlerinin gerçekçi biçimde yapılmasını sağlayacak raporlama için, çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini doğru bir biçimde üretmektir. Bu eğitim , işletmelerin proje yönetimi , birim yönetimi ve üretim kademelerinde çalışan personele maliyet ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar ile gider türü ve gider yerleri üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

         Kimler Katılmalı:

         Satınalma
         Proje Sorumluları
         Birim Yöneticileri Maliyet / Cost Control Çalışan ve Yöneticileri
         Maliyet Muhasebesi
         Bütçe, Üretim Yönetimi ve Finansal Raporlamada Çalışan Uzman ve Yöneticiler ile üretim sistemlerinin her halkasında bulunan sorumlular bu eğitim programına katılabilirler.

         Kurs Icerigi

         • Maliyet hesaplama sisteminin incelenmesi ve analizi- başabaş analizi, fiyatlandırma, rekabete göre değerlendirme (ölçemediğin bir şeyi yönetemezsin mantığıyla)
         • Maliyet kalemlerinde pareto
         • Süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi (eğitim ve danışmanlık)
         • Satınalma süreçleri, alternatif hammadde ve tedarikçi çalışmaları
         • Stok yönetimi ve tam zamanında üretim
         • İş analizi ve personel azaltma
         • Kaizen kültürü ve grup çalışmaları (eğitim ve danışmanlık)
         • Yalın,TPM, OPEX (Danışmanlık)
         • Dış kaynak kullanımının (outsourcing) değerlendirilmesi
         • Maliyet düşürme kültürü oluşturma
         • Hedeflerle yönetim

         Tarih

         Eğitim Tarihi: 27 Eylül 2021
         Mekan: Swissotel The Bosphorus
         Ücret: 1890 TL

         PDF İndir

         Eğitim içeriği güncelleniyor.

         Kayıt Formu

          UFRS3 Birleşme ve Satın Alma Muhasebesi

          Genel Bilgi

          Birleşme ve Satın Alma Muhasebesi

          UFRS 3, bir işletme birleşmesinde satın alma işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili ilke ve şartları belirlemektedir. Katılımcılar UFRS3 te tanımlanan bu ilkeleri ve uygulama biçimini öğrenecekler.
          Birleşme ve Satınalma sonucunda edinilen varlık ve borçları ve diğer tarafların elinde tuttuğu menfaatleri finansal tablolarında nasıl tanımlandığı ve muhasebeleştirilmesi , Şirket birleşmesinde edinilen şerefiyeyi veya elde edilen bir kazancı tanımlar ve ölçer. Finansal tabloların kullanıcılarının işletme kombinasyonunun doğasını ve mali etkilerini değerlendirmesini sağlamak için hangi bilgiyi açıklayacağını belirlenmesi
          UFRS 3'ün temel ilkeleri, satın alım yapan bir işletmenin satın alma maliyetini , ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden olduğunun ölçümünün yapıldığı , satın alınan varlık ve yükümlülükleri kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konularını öğrenecekler.

          Kimler Katılmalı:

          M&A Bölüm Yöneticileri
          Muhasebe ve Finans Birim Yöneticileri
          Kurumsal veya Kurumsallaşmakta Olan Bir Organizasyonda Hazine veya Finans Departmanlarında Çalışanlar
          Risk yönetimi bölümlerinde çalışanlar.

          Kurs İçeriği

          • UFRS 3 Standardın Amacı ve Kapsamı
          • İşletme Birleşme ve Satınalma Türleri
          • Due Diligence
          • UFRS3 Şirket Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
          • Satın Alan İşletme ve Satın Alma Yöntemi
          • Birleşme&Satınalma Tarihinin Belirlenmesi

          Muhasebe Kuralları ve Muhasebeleştirme

          • Tanımlanabilir varlıkların muhasebeleştirilmesi
          • Borçların ve kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) muhasebeleştirilmesi
          • Şerefiye veya pazarlıklı satın alma sonucunda oluşabilecek kazancın muhasebeleştirilmesi
          • Satın Almaya İlişkin Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
          • Amortismanlar

          Sonraki Dönemlerde Ölçüm ve Değerlendirme

          Tarih

          Eğitim tarihi güncelleniyor.

          PDF İndir

          Eğitim içeriği güncelleniyor.

          Kayıt formu

           Vergi Kavramı,Vergi Yönetimi ve Avantajlar

           Genel Bilgi

           Vergi Kavramı,Vergi Yönetimi ve Avantajlar-Transfer Fiyatlaması

           Bu eğitim temel düzeyde vergi mevzuatına bilgisine sahip olup kurumlarda idari ve mali birimlerde çalışanlar ile mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve iç denetçilik gibi sınavlara hazırlanan çeşitli meslek mensuplarına Türk vergi mevzuatı konusunda genel, sistematik ve öz bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Program sonunda katılımcılar Türk vergi sisteminin yapısı ve vergi mevzuatı konusunda genel olarak daha derin ve sistematik bilgi sahibi olabilecek, sınavlara hazırlananlar konulara daha hakim ve sınav soruları ile daha aşina olacak ve uygulamanın içinden gelen katılımcılar ise bilgilerini güncelleme imkanı bulmuş olacaklardır.

           Programda Öne Çıkan Özellikler ve Sunum

           Devlet açısından gelir, mükellef açısından ise ödeme yükümlülüğünü ifade eden vergi Anayasamıza göre hukuk devleti olmanın bir gereği olarak sıkı kurallara bağlanmıştır. Söz konusu kurallar gerek usul gerekse vergilendirme yönünden devlet ve mükellefler açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Vergiye ilişkin kurallar Anayasa hükmünden başlamak üzere kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, tebliğ, yargı kararları, özelge gibi belli bir hiyerarşi seti içinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan her bir vergiye ilişkin söz konusu kurallar setini işlemeyi amaçlayan bu programda hem vergiye ilişkin usul hükümleri hem de vergi konusuna ilişkin maddi vergi mevzuatı işlenmektedir.
           Seminerde; uygulamada daha çok karşılaşılan vergi uygulamaları üzerinde daha fazla durulacak, diğer konular ise özet olarak sunulacaktır
           Sunumlar powerpoint üzerinden yapılacak olup her bir vergi mevzuatı setinin uygulama şekli örnek olaylarla anlatılacaktır. Söz konusu sunumlar doküman şeklinde dersten önce katılımcılara dağıtılacaktır.

           Kurs İçeriği

           • Vergi Hukukunun Kaynakları (Kanun, Yönetmelik, Bkk, Tebliğ, Özelge, Yargı Kararları)
           • Vergiyle İlgili Temel Kaynaklar
           • Türk Vergi Sisteminin Temel Yapısı

           Vergi Usul Kanunu

           • Vergilendirme Süreci (Tarh, Tebliğ, Tahakkuk)
           • Mükelleflerin Ödevleri
           • Vergi Hukukunda Sorumluluk
           • Değerleme ve Amortisman Uygulaması
           • Süreler, Vergi Hataları ve Zaman Aşımı
           • Gecikme Faizi - Gecikme zammı
           • Vergi Cezaları

           GELİR VERGİSİ MEVZUATI

           • Gelir Vergisine Tabi Gelir Türleri (Unsurları)
           • Mükellefiyet Şekilleri (Tam Mükellef – Dar Mükellef)
           • İndirilebilecek Giderler (Gelir Unsurları itibariyle)
           • Menkul Kıymet ve Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi
           • Tevkifat (Kesinti) Müessesesi
           • Gelirlerin Toplanması
           • Gelir Vergisinde Beyan ve Beyanname Çeşitleri
           • Geçici Vergi

           Kurumlar Vergisi Mevzuatı

           • Kurumlar Vergisine Tabi Kurumlar
           • Mükellefiyet Şekilleri
           • Muafiyet ve İstisnalar
           • Verginin Beyanı ve Beyanname çeşitleri
           • İndirilebilecek – İndirilemeyecek Giderler
           • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
           • Kurumlar Vergisinde Tevkifat Uygulaması

           Katma Değer Vergisi Mevzuatı

           • Vergisinin Konusuna Giren Teslim ve Hizmetler
           • Teslim ve Hizmet Sayılan Haller
           • Mükellef – Vergi Sorumluluğu
           • Verginin Matrahı
           • Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilendirme Dönemi
           • Verginin Beyanı ve Ödenmesi

           Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

           Damga Vergisi

           Tarih

           Eğitim Tarihi: 09 Ekim 2021
           Mekan: Swissotel The Bosphorus
           Ücret: 1890 TL

           PDF İndir

           Eğitim içeriği güncelleniyor.

           Kayıt Formu

            Temel Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları

            Genel Bilgi

            Temel Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları

            Eğitimin Amacı :

            Kamu ihale mevzuatı ihale kanunlarının yanı sıra ihale uygulama yönetmelikleri, usul ve esaslar, genel tebliğ, yargı ve Kamu İhale Kurulu (KİK) kararlarıyla şekillenen ve çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bir alandır.
            Kamu ihalelerine katılmak isteyen işletme sahipleri ve şirketlerin hak ve yükümlülüklerini tam anlamıyla bilmesi ve ihale sürecinde yanlışlıklar yapmaması için bütün bu mevzuat metinlerinin içeriklerinin özellikle ihalenin temel kavramları ve ilkeleri ile ihale süreci ve prosedürlerinin farkında olması gerekmektedir.
            Kamu idaresi ile ihaleye katılan işletme sahipleri ve şirketler arasındaki ihtilafların çözümü ise konuya ilişkin emsal yargı kararları ve KİK kararları gibi yardımcı kaynakların da irdelenmesi suretiyle mümkündür.
            İşte ihale mevzuatını bir bütün olarak işlemeyi amaçlayan bu program, uygulamaya ilişkin tereddütlü hususlara özel bir önem vererek eğitim sırasında soru-cevaba da imkan sağlamak suretiyle ihale mevzuatını interaktif bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

            Kimler Katılmalı

            Bu eğitim gerek kamu ihalelerine katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin gerekse bu kişilerin işletmelerinde görev yapan personelin kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusundaki temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanmıştır.

            Beklenen Fayda

            Program sonunda katılımcılar ihale süreci ve sistematiği konusunda genel olarak daha derin ve kapsamlı bilgi sahibi olabilecek, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olanlar ise bilgilerini güncelleme ve teyit etme imkanı bulacaklardır.

            Kurs İçeriği

            I- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

            • Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurallar
            • İhale Yoluyla Kamu İdarelerine Sunulabilecek Mal, Hizmetler ve Yapım İşleri
            • Kamu İdarelerinin İhalesiz (İstisnalar Kapsamında) Yapabilecekleri Alımları
            • Pazarlık Usulü veya Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılabilecek İhaleler
            • İhalelerin İlanı ve İhalelerde Aranan Şartlar
            • İhale Dokümanının (Şartnameler) Alınması, Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
            • Geçici ve Kesin Teminatlar
            • İhaleye Katılmayacaklar ve İhale Dışı Bırakılacaklar
            • Bir Bütün Olarak İhale Süreci
            • Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları
            • Tekliflerin İncelenmesi, Değerlendirilmesi, İhale Kararı Verilmesi veya İhalenin İptali
            • Sözleşmenin İmzalanması
            • İhale İşlemlerine Karşı Şikayet ve İtirazen Şikayet Mekanizmaları
            • İhalelerde Yasak Fiil ve Davranışlar ile İhalelere Katılmaktan Yasaklanma

            II- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

            • Sözleşme Esasları
            • Fiyat Farkı, İş Artışı veya İş Eksilişi Usul ve Esasları
            • Muayene ve Kabul İşlemleri
            • Hakedişlerin Düzenlenmesi ve Ödenmesi
            • Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı
            • Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması ve Sözleşmenin Devri
            • Sözleşmenin İdare veya Yüklenici Tarafından Feshi
            • Yasak Fiil ve Davranışlar
            • Kesin Teminatların İade Edilmesi veya Gelir Kaydedilmesi

             

            Tarih

            Eğitim içeriği güncelleniyor.

            PDF İndir

            Eğitim içeriği güncelleniyor.

            Kayıt Formu