Likidite Riski Yönetimi

Sermaye yetersizliğinden ziyade, likidite kaybı, 2008 mali krizi sırasında finansal kurumların başarısızlığının temel nedeniydi. Düzenleyiciler, ilkeler şeklinde en iyi uygulama hakkında rehberlik etmişlerdir; yeni nicel gereklilikler, örneğin LCR ve NSFR; ve gözden geçirilmiş ve daha derin bir likidite gözden geçirme süreci tanımlamışlardır. Bu ders, BCBS dokümanları, gözden geçirme sürecine yönelik yaklaşımlar hakkındaki denetleyici beyanlar, mevcut CRR gereklilikleri ve Kasım 2016'da yayınlanan CRR'ye yönelik taslak düzenlemeler de dahil olmak üzere yürürlükte olan mevcut düzenlemelere kapsamlı bir genel bakış sağlamaktadır

Bu Eğitimden sağlanacak faydalar:


Gözden geçirilmiş standartların anlaşılması
Likidite risk yönetimine teorik ve pratik anlayış kazandırmak
Likidite riski yönetimi ile IIRBB ve FRTB gibi diğer düzenleyici girişimler arasındaki bağlantıları anlayın.
Risk transferini, fon transfer fiyatlandırmasını anlayın
Düzenleyici zorlukla karşılaşma deneyimi kazanın

Kimler Katılmalı :

Analistler, Başkan Yardımcıları, Direktörler, Kıdemli Yöneticiler:
· Hazine Fonksiyonları
· Sermaye yönetimi
· Mevzuata uygunluk
· Yönetim
· Denetim
· Risk Analizi

Likidite Risk Tanımı
  • Likidite Riskinin Tanımı
  • Risk Yaratan Unsurlar
  • Likit Rasyolar ve Anlamları-Sektörel Farklılıklar
Likit Kaynak Yönetimi
  • Finansal Tablolara Bakış
  • Pasif Kaynakların Analizi
  • Nakit Akış Tablosu
  • Fon ihtiyacının, fon kaynaklarının ve nakit akışı boşluklarının tahmin edilmesi
Yatırımlar ve Nakit Kaynakları Yönetme
  • Yatırım Nakit Bütçesi Planlaması
  • Riskler ve Belirsizlikler
  • Fon Kaynakları ve Analizi
Stres Testi
Bilanço Yapılandırılması
  • KV/UV Borç Analizi ve Yapılandırma
Örnek Olay İncelemesi
Genel Değerlendirme
Eğitim Tarihi: 17 Mart 2022
Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.

  Proje Finansmanı ve Modelleme


  - Proje Finansmanı Modellemesinde En İyi Uygulamalar
  - Finansman Modeli Tasarımı ve Yapısı
  - Üretim Tahmininin Modellenmesi
  - Önemli Faaliyet Varsayımlarını Analiz Etmek
  - Sabit kıymetler, CAPEX ve Amortisman Tabloları
  - Borç Kapasitesinin Finansal Rasyo Analizi ve Test Edilmesi
  - Nakit Akışının Belirlenmesi ve Senaryo Analizi
  - Farklı Kaldıraç Oranlarına Göre Finansal Durum Analizi
  - DCF, IRR, Geri Dönüş Süresi, Değişen Parametrelere Göre IRR
  - Senaryo Analizi
  Katılımcıların en iyi uygulama prensiplerini kullanarak bir proje finans modelinin nasıl oluşturulacağını öğrenmeleridir. Bu, finansal tabloların geliştirilmesini ve ana Excel tekniklerinin (tahmin, risk sorunları, farklı senaryolar ve optimizasyon gibi) uzmanlaşmasını içerecektir. Basit makro kodlarıyla senaryo analizlerinin hızlı ve otomatik hale getirilmesi. Tam bir model oluşturarak, katılımcılar kendi modellerini oluşturma ve gözden geçirme konusunda güven kazanacaklardır.

  Kimler Katılmalı :

  - Proje finans yöneticileri
  - CFO
  - Finansal kontrolörler ve yöneticiler
  - Mali ve iş analistleri
  - Proje risk yöneticileri
  - Finansman Yöneticileri

  Proje Finansmanı Modeli Genel Bakış
    • Proje Finansmanı olgusunun sunumu ve teorinin gözden geçirilmesi
    • Model hedefler - canlılık, borç kapasitesi, getiriler (NPV, IRR vb.), Duyarlılıklar
    • Ortak modelleme hatalarını vurgulamak için mevcut bir modelin gözden geçirilmesi
    • Anahtar Excel özellikleri ve teknikleri
  Üretim Tahmini
    • Birden çok para birimi ile uğraşmak
    • Nominal ve gerçek rakamların karşılaştırılması
    • Üretim satış ve hacmi modelleme
    • Giriş fiyatları ve brüt maliyetler
  Pratik: CAPEX ve amortisman programları
  Proje Finansmanı ve Nakit
    • Kaynakların ve borç finansmanı türlerinin gözden geçirilmesi
    • Proje borç kapasitesinin geliştirilmesi
    • Finansman ve kblackiler eklemek
    • Projenin Finansal Rasyo Analizi ile Test Edilmesi
    • Değişen borç amortisman programları
    • Halka arz, tahvil ihracı, sukuk ihracı, banka kblackisi ve menkul kıymetleştirme ile finansman
  Projede Hedef Kaldıraç Oranı
    • Optimum kaldıraç oranının belirlenmesi
  Nakit Akışı ve Oranlar
    • Nakit akış tablosu oluşturma
    • Hisse senedi ve borç sağlayıcılarına nakit akışı (CFADS)
    • Firmaya ve hissedarlara nakit akışı
    • Sermaye artırımı ve temettü dağıtımı
    • Borçlanma sözleşmelerinin kontrolü ve borçlanmada kovenantların oluşturulması
  DCF, Proje Karşılaştırma
    • İndirgeme teorisinin gözden geçirilmesi
    • Uygun bir proje ve eşitlik indirim oranı geliştirmek
    • Terminal değeri ekleme yöntemleri
    • Proje ve hisse senedi iadesi
    • Proje hedeflerine karşı getirilerin kontrol edilmesi
    • Doğru Projenin Seçilmesinde Karar Mekanizması
  Risk ve Hassasiyet
    • Proje risklerinin değerlendirilmesi
    • Uygun Excel risk teknikleri
    • Model duyarlılıkları ve neyin analiz edilmesi gerekliliği
    • Dinamik değişiklikler ve yönetim raporlaması
  Eğitim Tarihi: 4 - 5 Nisan 2022
  Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
  Ücret: 3800 TL
  Eğitim içeriği güncelleniyor.

   Proje Yönetimi (PM)


   Hızla değişen, globalleşen ve rekabetin arttığı günümüz iş dünyasında, kurumların gelişim ve değişim hedeflerine ulaşabilmeleri yeni projelerle mümkün olabilmektedir. Bu durum proje yönetiminin önemini artırmıştır. Eğitimin amacı katılımcıların proje yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, katılımcılara proje yönetimi metodolojisini tüm yönleriyle aktarmak ve uygulamaya dönük pratik örnekler paylaşmaktır.
   - 21yy’in başlaması ile, proje odaklı bir toplum yapısı oluşmaya başlamıştır.
   - Proje yönetimi profesyonel meslek kolu olmuştur. (Dünya üzerinde yaklaşık 16 milyon insan proje yönetimi alanında çalışmaktadır)
   - Şirketlerde pazarlama, ürün geliştirme, organizasyonel gelişim, bilgi işletim sistemleri başlıklarında projeler gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.
   - Şirketler geçici proje/program organizasyonları oluşturarak geliştirmek istedikleri iş süreçlerini (business processes) ve stratejik amaçları hayata geçirmeye başlamışlardır
   - İnsan Kaynakları proje odaklı organizasyonlar için en kritik iş süreçlerinden biridir.
   - Her yeni proje ile birlikte farklı görev ve sorumlulukların oluşması nedeniyle, organizasyonun yapılanışı değişir.
   - Proje odaklı organizasyonlarda her proje için projeye takımı oluşturma, liderlik ve projeden çıkış gibi insan kaynakları süreçleri yönetilmelidir

   Kimler Katılmalı :

   - Operasyon Yöneticileri
   - İnsan Kaynakları Yönetici ve Çalışanları
   - Üretim Yönetimi Sorumluları
   - Satış ve Pazarlama Yönetmenleri

   Tanımlar
   Proje Yönetimi Genel Bilgilendirme
   Proje Yönetimi Unsurları
   Proje Paydaşları
   Proje Yönetiminde Araçlar
   Proje Liderinde Olması Gereken Özellikler
   Proje Ekibinin Özellikleri
   Proje Yönetimi Aşamaları
   Proje Yönetimi Organizasyon Yapıları
   Projelerde Başarısızlık Nedenleri ve Baş Etme Yolları
   Eğitim Tarihi: 05 Mart 2021
   Mekan: Swissotel The Bosphorus
   Ücret: 1890 TL
   Eğitim içeriği güncelleniyor.

    Şirket Değeri ve Değerleme Modelleri


    "Finansal Tablolar üzerinden uygulamalı bir değerleme eğitimi"

    Şirket ve Hisse Değerleme süreçlerinde yöntemsel ve analitik değerleme kavramlarıyla şirket değerinin belirlenmesi yöntemlerinin öğretileceği bu Eğitim Seminerinde, özellikle de Halka Arz sürecinin önem kazandığı bu dönemde, değerleme tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Gerçek anlamda bir “Know-How” aktarımı olan bu eğitim sonrasında bilginize farklı bir vizyon katacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar Şirket Değerleme Yöntemlerinin teorisini/mantığını ve uygulamalarını anlamış olacaklardır.

    Kimler Katılmalı :

    Denetim ve Değerleme Şirketleri, Yatırım Bankaları , Birleşme-Satınalma Yöneticileri, Şirket Yöneticileri, Aracı Kurum Portföy Yöneticileri, İş Geliştirme Yöneticileri, Aracı Kurum Yönetici ve Analistleri, Yatırımcı Yöneticileri, Özel Bankalar Analistleri, Araştırma Analistleri, Fon Yöneticileri, Yatırım Danışmanları, Hazine Çalışanları , Kurumsal Yönetişimciler, Kredi Analistleri, Mali Müşavirler ve Due Diligence Hukuk Danışmanları.

    Firma Değerleme: Temel Kavramlar
      • Değer ve Firma Değeri Kavramları
      • Değeri Oluşturan Unsurlar: Değer Sürücüleri
         • Kar - Nakit Akışı
         • Büyüme
         • Risk
         • İskonto Oran
    Firma Değerleme Yöntemleri

      • Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemleri
         •Fiyat-Kazanç Katsayısı
         •Piyasa Değeri- Defter Değeri Katsayısı
         •EBİTDA Çarpanı
         •Net Satışlar Çarpanı
         •Uygun Katsayı ve Çarpanların Belirlenmesi
      • Nakit Akışlarına Dayalı Değerleme Yöntemleri
                 •İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (DCF Modeli)
                          • İNA Modelinin Hakkında Genel Bilgiler
                          • Nakit Akışının Belirlenmesi
                           • Nakit Akışları
                           • Nakit Akışlarındaki Büyüme
                           • Büyüme Evreleri ve Büyüme Analizi
         • Gelecekteki Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Finansal Tahmin ve Proforma Finansal Tablolar
                          • İndirgeme (İskonto) Oranının Belirlenmesi
                          • Risk ve Getiri İlişkisi
                          • Risk Primi
                                  • Belirlilik Koşullarında Değerleme
                                  • Belirsizlik Koşullarında Değerleme
                                   • Riske Göre Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemi (APV Method)
      • Nakit Akışlarının Riske Göre Düzeltilmesi
      • İskonto Oranının Riske Göre Düzeltilmesi
                 • Finansman Kaynakları ve Maliyetleri
                          • Borç Maliyeti
                          • Özsermaye Maliyeti
                          • İskonto Oranı=Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
                 • Firma Değeri ve Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki
                  • Finansal Yapı ve Finansal Kaldıraç
                           • Borç Özsermaye Bileşimi
                           • Finansal Kaldıraç Derecesi
                           • Finansal Kaldıraç Etkisi
                           • ROA ve ROE Analizi
                • Firma Değeri Bulunması
                          • Firmaya Kalan Serbest Nakit Akışı (FCFF)
                          • Sermaye Maliyeti
                          • Firma Değeri
                          • Net Borçlar
                          • Özsermayenin Değeri
    Değerlemede Özel Durumlar
      • Sektörel Farklılıklar ve Yöntem Seçimi
      • Birleşme ve Devralma Analizleri İçin Yöntem Seçimi
      • Halka Arz (IPO) Sürecinde Yöntem Seçimi
    Eğitim Tarihi: 20 - 21 Mayıs 2022
    Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
    Ücret: 3800 TL
    Eğitim içeriği güncelleniyor.

     Finansçı Olmayan Yöneticileri İçin Kurumsal Finans

     Program Yönetici seviyesi için tasarlanmış olup, temel finansal konularından başlamak üzere yönetim olarak alınan kararların finansal sonuçları, risk, sermaye ve yatırım yönetimleri hakkında temel fikir sahibi olacaklardır.

     Kimler Katılmalı

     Şirketlerin Finansla ilgili olmayan bölümlerinde çalışan Üst-Orta düzey yöneticiler, Yönetim Kurulları, Denetim ve Stratejik Palanlama yapan yöneticiler ile finansal tabloları anlamak, finans terminolojisi hakkında fikir sahibi olmak ve gelecekteki kariyerleri için mutlaka finans hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini bilen yöneticiler bu programa katılabilirler.

     Finans Matematiği

     • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
     • Paranın zaman değeri
     • Faiz kavramı ve faiz oranını belirleyen faktörler
     • Faiz oranlarının vade yapısı
     • Faiz çeşitleri
     • Faiz oranı dönüşümleri
     • Paranın bu günkü / gelecek değeri

     Temel Kurumsal Finans

     • Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve mali tablolar
     • Mali Tabloların tanımları, amaçları ve işlevleri

     Finansal Tabloların Analizi

     • Mali Tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosu
     • Mali Analizin Tanımı, Makro ve Mikro Ortam Analizleri ve Analiz Teknikleri

     Nakit Yönetimi ve Nakit Akım Tablosu

     • Tahakkuk Esası ve Nakit Esası
     • İşletme Sermayesi
     • Nakit Yönetimi Temel Unsurları
     • Nakit Kaynağı Olarak Borçlanma
     • Nakit Akım Tablosu
     • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

     Yatırım Projelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

     • Kaynak Maliyeti
     • Firma kaldıracının öz kaynak maliyetine ve borçlanma maliyetine etkisi
     • Marjinal sermaye maliyeti
     • Firma bazında sermaye maliyetinin tespiti, ortalama ve marjinal sermaye maliyetlerinin kullanım alanları
     • Yatırım projeleri
     • Yatırımların verimliliğinin değerlendirilmesi
     • Belirsizlik ortamında karar verme

     Temel Risk

     • Risk Yönetimi, Genel Bilgiler
     • Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk Kavramları
     • Risk çeşitleri, ölçümü ve korunma yöntemleri
     • Risk Ölçüm Yöntemi Olarak Riske Maruz Değer Kavramı
     • Risk Yönetimi İlkeleri
     Eğitim Tarihi: 17-18 Mart 2021
     Mekan: Swissotel The Bosphorus
     Ücret: 3800 TL
     Eğitim içeriği güncelleniyor.

      M&A Due Diligence Birleşme ve Satınalmalar

      M&A Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar: Due Diligence ve İnceleme ile Değer Yaratılması Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri M&A Bölüm yöneticileri, Yatırım uzmanları ve Due Diligence ilgilileri, konsorsiyum halka Arz ve değerleme uzmanları ile finans yönetmenleri ve uzmanları

      Bu Eğitimle Kazancınız :


      Finansal değerleme tekniklerini kullanma yeteneğinizi geliştireceksiniz Kurmunuzun karşılaştığı finansal fırsatların değerlenmesi tanınması ve firma değeri artırıcı kararları vermeyi öğreneceksiniz Satınalma ve devralamanın firmanızın sektördeki konumunu ve firmanızın genel başarı durumunu nasıl etkileyebileceğini öğreneceksiniz Organik büyüme ile şirket satınalarak büyüme arasındaki dengeyi nasıl sağlanacağını öğreneceksiniz Satınalma ile büyümeyi nasıl yönetebieceğinizi anlayacaksınız Şirket satınalmadaki başarınızı etkileyecek unsuların neler olduğunu öğreneceksiniz

      Şirket Birleşmeleri ve Devralmaların değerlendirilmesi ve fiyatlanması
      Birleşme öncesi analiz ile hissedarlara birlesme sonrası değer yaratılması
      Farklı sinerjilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
      Birleşme ve devralma anlaşmasının müzakere edilmesi
      Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonun yönetilmesi
      Birleşme ve devralmanın finansman ve yapılanmanın yönetilmesi
      Değerlemenin temel unsurlarını öğrenmek
      Değer yaratıcı unsurları ve firmanın bu unsurlara olan duyarlılıgını belirlemek
      OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
      Şirket değerleme modelleri, piyasa/işlem karşılaştırmalar ve indirgenmiş nakit akışı tekniklerini öğrenmek
      Firma inclemenin temel unsurlarını incelemek (İnsan Kaynaklarının incelenmesi)
      Entegrasyonun önemini ve firma üzerindeki uzun dönem etkilerinin ortaya konulması
      Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonu etkileyen en önemli faktörleri belirlemek
      Eğitim Tarihi: 25 - 26 Nisan 2022
      Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
      Ücret: 3800 TL
      Eğitim içeriği güncelleniyor.

       Kurumsal Hazine Yönetimi


       Katılımcılar, en başta, Kurumsal Hazine’nin temel stratejisini, Kurumsal Hazine Yönetiminden neler beklenmesi ve neler beklenmemesi gerektiğini anlayacaklar. Hazine uygulamalarının operasyona nasıl değer katabileceğini öğrenecekler. Para/Nakit yönetiminin verimliliğini artırıcı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Finansal riskleri ölçmek ve kontrol süreçleri oluşturmak için donanımları olacak. Hazinede iç kontrol işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Gerçek hayattan örnek uygulamalar ve şirket örnekleri ile gerçek bir Hazine Yönetimi tecrübesi yaşayacaklar.

       Kimler Katılmalı :


       Şirketlerin nakit akışlarını yönetenler ve planlayanlar, kurumsal veya kurumsallaşmakta olan bir organizasyonda hazine veya finans departmanlarında çalışanlar veya yöneticileri, banka veya finansal kurumlarda çalışan ve müşteri gözüyle hazine yönetimini anlamak isteyenler, risk yönetimi bölümlerinde çalışıp, hazine ile ilgilenenler.

       PİYASALAR

       Dünyada ve Türkiye’deki Son Ekonomik Gelişmeler
       Merkez Bankaları ve Para Politikası Yönetimi
       Maliye Politikasının Piyasaya Etkileri
       Piyasanın Ana Aktörleri ve Bu Aktörlerin Rolleri
       KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ

       Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi
       Kurumsal Hazine Stratejisi
       Hazinenin Temel ve Ek Fonksiyonları
       Şirketin İş Modeline Uyumu Hazine Departmanı Yapılandırması
       TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI

       • Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi
       • Banka ilişkilerinin anahtar noktaları
       • Şirketteki Satınalma, Satış ve Pazarlama Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi ve Bilgi Alış Verişi
       • Şirketin operasyonuna uyumlu segment ve alanlarda uzman banka portföyünün oluşturulması
       • Nakit Yönetimi
       Nakit Projeksiyonu
       Günlük Nakit Yönetimi
       Nakit Yönetimi Araçları
              • Otomasyonlar
              • DBS
              • Tedarikçi Finansmanı
              • Faktoring
              • Diğer Ürünler
       • Risk Yönetimi ve Hedging
       • Piyasa Riski
              • Döviz Riski Tanımı, Ölçüm Metodları ve Yönetimi
                     • Çevrim Riski (translation risk)
                     • İşlem Riski (transaction risk)
                     • Ekonomik Risk (economic risk)
                     • Spot ve Vadeli İşlemlerle Hedging
                                   • Spot işlemler
                                   • Forward
                                   • Basit opsiyonlar
                                   • Exotik opsiyonlar
       • Faiz Riski
              • Durasyon ve BPV analizleri
              • Faiz swap işlemleri
       • Sermaye Riski (Equity Risk)
              • Equity Risk Primi
              • Risksiz Faiz Oranı (Riskfree Rate)
              • Equity Riskinin Hedge Edilmesi
       Emtia Riski
       • Risk Transferi (Primli Satışlar)
       • Future İşlemleri
              • Likidite Riski
                     • Nakit Projeksiyonunun Likidite Riski Yönetimi İçin Kullanımı
                     • Kblacki Limitlerinin Likidite Riski Yönetimi Açısından Önemi
              • Kblacki Riski
                     • Kblacki Riski Nedir
                     • Kblacki Riski Ölçümleme Metodları
                     • Kblacki Riski Yönetim Araçları
              • Operasyonel Riskler
                     • Ülke Riski
                     • Şirket Riski
              • Hukuki ve Politik Riskler
       Fonlama Yönetimi
       • Şirketin Finansman Politikası
               • Uygun Para Biriminde Fonlama
                     • Optimum borç/özkaynak Rasyosunu Oluşturma
                     • Borcun Vade Profilini Belirleme
                     • Sabit-Değişken Faiz Kombinasyonunu Oluşturma
              • Nakit Projeksiyonunun Fonlamadaki Yeri
              • Kredi Limitleri ve Teminatlandırma
                     • Taahhütlü Limitler
                     • Taahhütsüz limitler
                     • Finansal Taahhütler (Financial Covenants)
              • Kredi Sözleşmeleri
                     • GKS
                     • Özel Statülü Sözleşmeler
              • Kredi çeşitlerinin, amaç, para birimi ve vergi etkisi açısından incelenmesi
              • Sendikasyon, Seküritizasyon, Sukuk ve Benzeri Yapılandırılmış Finansman Çeşitleri
              • Basit ve Bileşik Faiz Hesabı
              • Gayrinakit Krediler
       EK HAZİNE FONKSİYONLARI

       Portföy Yönetimi
       • Yatırım yaparken risk iyi midir, kötü mü?
       • Yatırım pörtföyünün risk ölçümlemesi
       Dış Ticaret
       • İthalat çeşitleri
       • İhracat çeşitleri
       • Akreditif çeşitleri
       • Transit ticaret
       • Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri
       İşletme Sermayesi Yönetimi
       • Nakit Döngüsü
       • Alacak, Stok ve Ticari Borç Döngüsüne Göre İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
       • İşletme Sermayesi Yönetimi
       • İşletme Sermayesi Optimizasyonu İle İlgili Bankacılık Ürünleri
       HAZİNENİN TEMEL KURAL VE PROSEDÜRLERİ

       Güçler Ayrılığına Uyum
       Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum
       Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları
       Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri
       Hazine Performans Ölçüm Metodları
       CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma
       SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA

       Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi
       Temel Hazine Politikasının Oluşturulması
       Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları
       Aksiyon Planları
       Eğitim Tarihi: 07 - 08 Nisan 2022
       Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
       Ücret: 3800 TL
       Eğitim içeriği güncelleniyor.

        Eğitim içeriği güncelleniyor.
        Eğitim içeriği güncelleniyor.
        Eğitim Tarihi: 24 Mart 2021
        Eğitim Yeri: Swissotel The Bosphorus
        Ücret: 1890 TL
        Eğitim içeriği güncelleniyor.

         Eğitim içeriği güncelleniyor.
         Eğitim içeriği güncelleniyor.
         Eğitim Tarihi: 07-08 Nisan 2021
         Mekan: Swissotel The Bosphorus
         Ücret: 3800 TL
         Eğitim içeriği güncelleniyor.

          Likidite Riski Yönetimi

          Genel Bilgi

          Likidite Riski Yönetimi

          Sermaye yetersizliğinden ziyade, likidite kaybı, 2008 mali krizi sırasında finansal kurumların başarısızlığının temel nedeniydi. Düzenleyiciler, ilkeler şeklinde en iyi uygulama hakkında rehberlik etmişlerdir; yeni nicel gereklilikler, örneğin LCR ve NSFR; ve gözden geçirilmiş ve daha derin bir likidite gözden geçirme süreci tanımlamışlardır. Bu ders, BCBS dokümanları, gözden geçirme sürecine yönelik yaklaşımlar hakkındaki denetleyici beyanlar, mevcut CRR gereklilikleri ve Kasım 2016'da yayınlanan CRR'ye yönelik taslak düzenlemeler de dahil olmak üzere yürürlükte olan mevcut düzenlemelere kapsamlı bir genel bakış sağlamaktadır

          Bu Eğitimden sağlanacak faydalar:


          Gözden geçirilmiş standartların anlaşılması
          Likidite risk yönetimine teorik ve pratik anlayış kazandırmak
          Likidite riski yönetimi ile IIRBB ve FRTB gibi diğer düzenleyici girişimler arasındaki bağlantıları anlayın.
          Risk transferini, fon transfer fiyatlandırmasını anlayın
          Düzenleyici zorlukla karşılaşma deneyimi kazanın

          Kimler Katılmalı :

          Analistler, Başkan Yardımcıları, Direktörler, Kıdemli Yöneticiler:
          · Hazine Fonksiyonları
          · Sermaye yönetimi
          · Mevzuata uygunluk
          · Yönetim
          · Denetim
          · Risk Analizi

          Kurs Icerigi

          Likidite Risk Tanımı
            • Likidite Riskinin Tanımı
            • Risk Yaratan Unsurlar
            • Likit Rasyolar ve Anlamları-Sektörel Farklılıklar
          Likit Kaynak Yönetimi
            • Finansal Tablolara Bakış
            • Pasif Kaynakların Analizi
            • Nakit Akış Tablosu
            • Fon ihtiyacının, fon kaynaklarının ve nakit akışı boşluklarının tahmin edilmesi
          Yatırımlar ve Nakit Kaynakları Yönetme
            • Yatırım Nakit Bütçesi Planlaması
            • Riskler ve Belirsizlikler
            • Fon Kaynakları ve Analizi
          Stres Testi
          Bilanço Yapılandırılması
            • KV/UV Borç Analizi ve Yapılandırma
          Örnek Olay İncelemesi
          Genel Değerlendirme

          Tarih

          Eğitim Tarihi: 17 Mart 2022
          Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
          Ücret: 1890 TL

          PDF İndir

          Eğitim içeriği güncelleniyor.

          Kayıt formu

           Proje Finansmanı ve Modelleme

           Genel Bilgi

           Proje Finansmanı ve Modelleme


           - Proje Finansmanı Modellemesinde En İyi Uygulamalar
           - Finansman Modeli Tasarımı ve Yapısı
           - Üretim Tahmininin Modellenmesi
           - Önemli Faaliyet Varsayımlarını Analiz Etmek
           - Sabit kıymetler, CAPEX ve Amortisman Tabloları
           - Borç Kapasitesinin Finansal Rasyo Analizi ve Test Edilmesi
           - Nakit Akışının Belirlenmesi ve Senaryo Analizi
           - Farklı Kaldıraç Oranlarına Göre Finansal Durum Analizi
           - DCF, IRR, Geri Dönüş Süresi, Değişen Parametrelere Göre IRR
           - Senaryo Analizi
           Katılımcıların en iyi uygulama prensiplerini kullanarak bir proje finans modelinin nasıl oluşturulacağını öğrenmeleridir. Bu, finansal tabloların geliştirilmesini ve ana Excel tekniklerinin (tahmin, risk sorunları, farklı senaryolar ve optimizasyon gibi) uzmanlaşmasını içerecektir. Basit makro kodlarıyla senaryo analizlerinin hızlı ve otomatik hale getirilmesi. Tam bir model oluşturarak, katılımcılar kendi modellerini oluşturma ve gözden geçirme konusunda güven kazanacaklardır.

           Kimler Katılmalı :

           - Proje finans yöneticileri
           - CFO
           - Finansal kontrolörler ve yöneticiler
           - Mali ve iş analistleri
           - Proje risk yöneticileri
           - Finansman Yöneticileri

           Kurs Icerigi

           Proje Finansmanı Modeli Genel Bakış
             • Proje Finansmanı olgusunun sunumu ve teorinin gözden geçirilmesi
             • Model hedefler - canlılık, borç kapasitesi, getiriler (NPV, IRR vb.), Duyarlılıklar
             • Ortak modelleme hatalarını vurgulamak için mevcut bir modelin gözden geçirilmesi
             • Anahtar Excel özellikleri ve teknikleri
           Üretim Tahmini
             • Birden çok para birimi ile uğraşmak
             • Nominal ve gerçek rakamların karşılaştırılması
             • Üretim satış ve hacmi modelleme
             • Giriş fiyatları ve brüt maliyetler
           Pratik: CAPEX ve amortisman programları
           Proje Finansmanı ve Nakit
             • Kaynakların ve borç finansmanı türlerinin gözden geçirilmesi
             • Proje borç kapasitesinin geliştirilmesi
             • Finansman ve kblackiler eklemek
             • Projenin Finansal Rasyo Analizi ile Test Edilmesi
             • Değişen borç amortisman programları
             • Halka arz, tahvil ihracı, sukuk ihracı, banka kblackisi ve menkul kıymetleştirme ile finansman
           Projede Hedef Kaldıraç Oranı
             • Optimum kaldıraç oranının belirlenmesi
           Nakit Akışı ve Oranlar
             • Nakit akış tablosu oluşturma
             • Hisse senedi ve borç sağlayıcılarına nakit akışı (CFADS)
             • Firmaya ve hissedarlara nakit akışı
             • Sermaye artırımı ve temettü dağıtımı
             • Borçlanma sözleşmelerinin kontrolü ve borçlanmada kovenantların oluşturulması
           DCF, Proje Karşılaştırma
             • İndirgeme teorisinin gözden geçirilmesi
             • Uygun bir proje ve eşitlik indirim oranı geliştirmek
             • Terminal değeri ekleme yöntemleri
             • Proje ve hisse senedi iadesi
             • Proje hedeflerine karşı getirilerin kontrol edilmesi
             • Doğru Projenin Seçilmesinde Karar Mekanizması
           Risk ve Hassasiyet
             • Proje risklerinin değerlendirilmesi
             • Uygun Excel risk teknikleri
             • Model duyarlılıkları ve neyin analiz edilmesi gerekliliği
             • Dinamik değişiklikler ve yönetim raporlaması

           Tarih

           Eğitim Tarihi: 4 - 5 Nisan 2022
           Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
           Ücret: 3800 TL

           PDF İndir

           Eğitim içeriği güncelleniyor.

           Kayıt formu

            Proje Yönetimi (PM)

            Genel Bilgi

            Proje Yönetimi (PM)


            Hızla değişen, globalleşen ve rekabetin arttığı günümüz iş dünyasında, kurumların gelişim ve değişim hedeflerine ulaşabilmeleri yeni projelerle mümkün olabilmektedir. Bu durum proje yönetiminin önemini artırmıştır. Eğitimin amacı katılımcıların proje yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, katılımcılara proje yönetimi metodolojisini tüm yönleriyle aktarmak ve uygulamaya dönük pratik örnekler paylaşmaktır.
            - 21yy’in başlaması ile, proje odaklı bir toplum yapısı oluşmaya başlamıştır.
            - Proje yönetimi profesyonel meslek kolu olmuştur. (Dünya üzerinde yaklaşık 16 milyon insan proje yönetimi alanında çalışmaktadır)
            - Şirketlerde pazarlama, ürün geliştirme, organizasyonel gelişim, bilgi işletim sistemleri başlıklarında projeler gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.
            - Şirketler geçici proje/program organizasyonları oluşturarak geliştirmek istedikleri iş süreçlerini (business processes) ve stratejik amaçları hayata geçirmeye başlamışlardır
            - İnsan Kaynakları proje odaklı organizasyonlar için en kritik iş süreçlerinden biridir.
            - Her yeni proje ile birlikte farklı görev ve sorumlulukların oluşması nedeniyle, organizasyonun yapılanışı değişir.
            - Proje odaklı organizasyonlarda her proje için projeye takımı oluşturma, liderlik ve projeden çıkış gibi insan kaynakları süreçleri yönetilmelidir

            Kimler Katılmalı :

            - Operasyon Yöneticileri
            - İnsan Kaynakları Yönetici ve Çalışanları
            - Üretim Yönetimi Sorumluları
            - Satış ve Pazarlama Yönetmenleri

            Kurs Icerigi

            Tanımlar
            Proje Yönetimi Genel Bilgilendirme
            Proje Yönetimi Unsurları
            Proje Paydaşları
            Proje Yönetiminde Araçlar
            Proje Liderinde Olması Gereken Özellikler
            Proje Ekibinin Özellikleri
            Proje Yönetimi Aşamaları
            Proje Yönetimi Organizasyon Yapıları
            Projelerde Başarısızlık Nedenleri ve Baş Etme Yolları

            Tarih

            Eğitim Tarihi: 05 Mart 2021
            Mekan: Swissotel The Bosphorus
            Ücret: 1890 TL

            PDF İndir

            Eğitim içeriği güncelleniyor.

            Kayıt formu

             Şirket Değeri ve Değerleme Modelleri

             Genel Bilgi

             Şirket Değeri ve Değerleme Modelleri


             "Finansal Tablolar üzerinden uygulamalı bir değerleme eğitimi"

             Şirket ve Hisse Değerleme süreçlerinde yöntemsel ve analitik değerleme kavramlarıyla şirket değerinin belirlenmesi yöntemlerinin öğretileceği bu Eğitim Seminerinde, özellikle de Halka Arz sürecinin önem kazandığı bu dönemde, değerleme tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Gerçek anlamda bir “Know-How” aktarımı olan bu eğitim sonrasında bilginize farklı bir vizyon katacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılar Şirket Değerleme Yöntemlerinin teorisini/mantığını ve uygulamalarını anlamış olacaklardır.

             Kimler Katılmalı :

             Denetim ve Değerleme Şirketleri, Yatırım Bankaları , Birleşme-Satınalma Yöneticileri, Şirket Yöneticileri, Aracı Kurum Portföy Yöneticileri, İş Geliştirme Yöneticileri, Aracı Kurum Yönetici ve Analistleri, Yatırımcı Yöneticileri, Özel Bankalar Analistleri, Araştırma Analistleri, Fon Yöneticileri, Yatırım Danışmanları, Hazine Çalışanları , Kurumsal Yönetişimciler, Kredi Analistleri, Mali Müşavirler ve Due Diligence Hukuk Danışmanları.

             Kurs Icerigi

             Firma Değerleme: Temel Kavramlar
               • Değer ve Firma Değeri Kavramları
               • Değeri Oluşturan Unsurlar: Değer Sürücüleri
                  • Kar - Nakit Akışı
                  • Büyüme
                  • Risk
                  • İskonto Oran
             Firma Değerleme Yöntemleri

               • Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemleri
                  •Fiyat-Kazanç Katsayısı
                  •Piyasa Değeri- Defter Değeri Katsayısı
                  •EBİTDA Çarpanı
                  •Net Satışlar Çarpanı
                  •Uygun Katsayı ve Çarpanların Belirlenmesi
               • Nakit Akışlarına Dayalı Değerleme Yöntemleri
                          •İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (DCF Modeli)
                                   • İNA Modelinin Hakkında Genel Bilgiler
                                   • Nakit Akışının Belirlenmesi
                                    • Nakit Akışları
                                    • Nakit Akışlarındaki Büyüme
                                    • Büyüme Evreleri ve Büyüme Analizi
                  • Gelecekteki Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Finansal Tahmin ve Proforma Finansal Tablolar
                                   • İndirgeme (İskonto) Oranının Belirlenmesi
                                   • Risk ve Getiri İlişkisi
                                   • Risk Primi
                                           • Belirlilik Koşullarında Değerleme
                                           • Belirsizlik Koşullarında Değerleme
                                            • Riske Göre Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemi (APV Method)
               • Nakit Akışlarının Riske Göre Düzeltilmesi
               • İskonto Oranının Riske Göre Düzeltilmesi
                          • Finansman Kaynakları ve Maliyetleri
                                   • Borç Maliyeti
                                   • Özsermaye Maliyeti
                                   • İskonto Oranı=Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
                          • Firma Değeri ve Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki
                           • Finansal Yapı ve Finansal Kaldıraç
                                    • Borç Özsermaye Bileşimi
                                    • Finansal Kaldıraç Derecesi
                                    • Finansal Kaldıraç Etkisi
                                    • ROA ve ROE Analizi
                         • Firma Değeri Bulunması
                                   • Firmaya Kalan Serbest Nakit Akışı (FCFF)
                                   • Sermaye Maliyeti
                                   • Firma Değeri
                                   • Net Borçlar
                                   • Özsermayenin Değeri
             Değerlemede Özel Durumlar
               • Sektörel Farklılıklar ve Yöntem Seçimi
               • Birleşme ve Devralma Analizleri İçin Yöntem Seçimi
               • Halka Arz (IPO) Sürecinde Yöntem Seçimi

             Tarih

             Eğitim Tarihi: 20 - 21 Mayıs 2022
             Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
             Ücret: 3800 TL

             PDF İndir

             Eğitim içeriği güncelleniyor.

             Kayıt formu

              Finansçı Olmayan Yöneticiler için Kurumsal Finans

              Genel Bilgi

              Finansçı Olmayan Yöneticileri İçin Kurumsal Finans

              Program Yönetici seviyesi için tasarlanmış olup, temel finansal konularından başlamak üzere yönetim olarak alınan kararların finansal sonuçları, risk, sermaye ve yatırım yönetimleri hakkında temel fikir sahibi olacaklardır.

              Kimler Katılmalı

              Şirketlerin Finansla ilgili olmayan bölümlerinde çalışan Üst-Orta düzey yöneticiler, Yönetim Kurulları, Denetim ve Stratejik Palanlama yapan yöneticiler ile finansal tabloları anlamak, finans terminolojisi hakkında fikir sahibi olmak ve gelecekteki kariyerleri için mutlaka finans hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini bilen yöneticiler bu programa katılabilirler.

              Kurs Icerigi

              Finans Matematiği

              • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
              • Paranın zaman değeri
              • Faiz kavramı ve faiz oranını belirleyen faktörler
              • Faiz oranlarının vade yapısı
              • Faiz çeşitleri
              • Faiz oranı dönüşümleri
              • Paranın bu günkü / gelecek değeri

              Temel Kurumsal Finans

              • Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve mali tablolar
              • Mali Tabloların tanımları, amaçları ve işlevleri

              Finansal Tabloların Analizi

              • Mali Tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosu
              • Mali Analizin Tanımı, Makro ve Mikro Ortam Analizleri ve Analiz Teknikleri

              Nakit Yönetimi ve Nakit Akım Tablosu

              • Tahakkuk Esası ve Nakit Esası
              • İşletme Sermayesi
              • Nakit Yönetimi Temel Unsurları
              • Nakit Kaynağı Olarak Borçlanma
              • Nakit Akım Tablosu
              • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

              Yatırım Projelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

              • Kaynak Maliyeti
              • Firma kaldıracının öz kaynak maliyetine ve borçlanma maliyetine etkisi
              • Marjinal sermaye maliyeti
              • Firma bazında sermaye maliyetinin tespiti, ortalama ve marjinal sermaye maliyetlerinin kullanım alanları
              • Yatırım projeleri
              • Yatırımların verimliliğinin değerlendirilmesi
              • Belirsizlik ortamında karar verme

              Temel Risk

              • Risk Yönetimi, Genel Bilgiler
              • Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk Kavramları
              • Risk çeşitleri, ölçümü ve korunma yöntemleri
              • Risk Ölçüm Yöntemi Olarak Riske Maruz Değer Kavramı
              • Risk Yönetimi İlkeleri

              Tarih

              Eğitim Tarihi: 17-18 Mart 2021
              Mekan: Swissotel The Bosphorus
              Ücret: 3800 TL

              PDF İndir

              Eğitim içeriği güncelleniyor.

              Kayıt formu

               M&A Due Diligence Birleşme ve Satınalmalar

               Genel Bilgi

               M&A Due Diligence Birleşme ve Satınalmalar

               M&A Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar: Due Diligence ve İnceleme ile Değer Yaratılması Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri M&A Bölüm yöneticileri, Yatırım uzmanları ve Due Diligence ilgilileri, konsorsiyum halka Arz ve değerleme uzmanları ile finans yönetmenleri ve uzmanları

               Bu Eğitimle Kazancınız :


               Finansal değerleme tekniklerini kullanma yeteneğinizi geliştireceksiniz Kurmunuzun karşılaştığı finansal fırsatların değerlenmesi tanınması ve firma değeri artırıcı kararları vermeyi öğreneceksiniz Satınalma ve devralamanın firmanızın sektördeki konumunu ve firmanızın genel başarı durumunu nasıl etkileyebileceğini öğreneceksiniz Organik büyüme ile şirket satınalarak büyüme arasındaki dengeyi nasıl sağlanacağını öğreneceksiniz Satınalma ile büyümeyi nasıl yönetebieceğinizi anlayacaksınız Şirket satınalmadaki başarınızı etkileyecek unsuların neler olduğunu öğreneceksiniz

               Kurs Icerigi

               Şirket Birleşmeleri ve Devralmaların değerlendirilmesi ve fiyatlanması
               Birleşme öncesi analiz ile hissedarlara birlesme sonrası değer yaratılması
               Farklı sinerjilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
               Birleşme ve devralma anlaşmasının müzakere edilmesi
               Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonun yönetilmesi
               Birleşme ve devralmanın finansman ve yapılanmanın yönetilmesi
               Değerlemenin temel unsurlarını öğrenmek
               Değer yaratıcı unsurları ve firmanın bu unsurlara olan duyarlılıgını belirlemek
               OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
               Şirket değerleme modelleri, piyasa/işlem karşılaştırmalar ve indirgenmiş nakit akışı tekniklerini öğrenmek
               Firma inclemenin temel unsurlarını incelemek (İnsan Kaynaklarının incelenmesi)
               Entegrasyonun önemini ve firma üzerindeki uzun dönem etkilerinin ortaya konulması
               Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonu etkileyen en önemli faktörleri belirlemek

               Tarih

               Eğitim Tarihi: 25 - 26 Nisan 2022
               Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
               Ücret: 3800 TL

               PDF İndir

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               Kayıt formu

                Kurumsal Hazine Yönetimi

                Genel Bilgi

                Kurumsal Hazine Yönetimi


                Katılımcılar, en başta, Kurumsal Hazine’nin temel stratejisini, Kurumsal Hazine Yönetiminden neler beklenmesi ve neler beklenmemesi gerektiğini anlayacaklar. Hazine uygulamalarının operasyona nasıl değer katabileceğini öğrenecekler. Para/Nakit yönetiminin verimliliğini artırıcı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Finansal riskleri ölçmek ve kontrol süreçleri oluşturmak için donanımları olacak. Hazinede iç kontrol işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Gerçek hayattan örnek uygulamalar ve şirket örnekleri ile gerçek bir Hazine Yönetimi tecrübesi yaşayacaklar.

                Kimler Katılmalı :


                Şirketlerin nakit akışlarını yönetenler ve planlayanlar, kurumsal veya kurumsallaşmakta olan bir organizasyonda hazine veya finans departmanlarında çalışanlar veya yöneticileri, banka veya finansal kurumlarda çalışan ve müşteri gözüyle hazine yönetimini anlamak isteyenler, risk yönetimi bölümlerinde çalışıp, hazine ile ilgilenenler.

                Kurs İçeriği

                PİYASALAR

                Dünyada ve Türkiye’deki Son Ekonomik Gelişmeler
                Merkez Bankaları ve Para Politikası Yönetimi
                Maliye Politikasının Piyasaya Etkileri
                Piyasanın Ana Aktörleri ve Bu Aktörlerin Rolleri
                KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ

                Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi
                Kurumsal Hazine Stratejisi
                Hazinenin Temel ve Ek Fonksiyonları
                Şirketin İş Modeline Uyumu Hazine Departmanı Yapılandırması
                TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI

                • Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi
                • Banka ilişkilerinin anahtar noktaları
                • Şirketteki Satınalma, Satış ve Pazarlama Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi ve Bilgi Alış Verişi
                • Şirketin operasyonuna uyumlu segment ve alanlarda uzman banka portföyünün oluşturulması
                • Nakit Yönetimi
                Nakit Projeksiyonu
                Günlük Nakit Yönetimi
                Nakit Yönetimi Araçları
                       • Otomasyonlar
                       • DBS
                       • Tedarikçi Finansmanı
                       • Faktoring
                       • Diğer Ürünler
                • Risk Yönetimi ve Hedging
                • Piyasa Riski
                       • Döviz Riski Tanımı, Ölçüm Metodları ve Yönetimi
                              • Çevrim Riski (translation risk)
                              • İşlem Riski (transaction risk)
                              • Ekonomik Risk (economic risk)
                              • Spot ve Vadeli İşlemlerle Hedging
                                            • Spot işlemler
                                            • Forward
                                            • Basit opsiyonlar
                                            • Exotik opsiyonlar
                • Faiz Riski
                       • Durasyon ve BPV analizleri
                       • Faiz swap işlemleri
                • Sermaye Riski (Equity Risk)
                       • Equity Risk Primi
                       • Risksiz Faiz Oranı (Riskfree Rate)
                       • Equity Riskinin Hedge Edilmesi
                Emtia Riski
                • Risk Transferi (Primli Satışlar)
                • Future İşlemleri
                       • Likidite Riski
                              • Nakit Projeksiyonunun Likidite Riski Yönetimi İçin Kullanımı
                              • Kblacki Limitlerinin Likidite Riski Yönetimi Açısından Önemi
                       • Kblacki Riski
                              • Kblacki Riski Nedir
                              • Kblacki Riski Ölçümleme Metodları
                              • Kblacki Riski Yönetim Araçları
                       • Operasyonel Riskler
                              • Ülke Riski
                              • Şirket Riski
                       • Hukuki ve Politik Riskler
                Fonlama Yönetimi
                • Şirketin Finansman Politikası
                        • Uygun Para Biriminde Fonlama
                              • Optimum borç/özkaynak Rasyosunu Oluşturma
                              • Borcun Vade Profilini Belirleme
                              • Sabit-Değişken Faiz Kombinasyonunu Oluşturma
                       • Nakit Projeksiyonunun Fonlamadaki Yeri
                       • Kredi Limitleri ve Teminatlandırma
                              • Taahhütlü Limitler
                              • Taahhütsüz limitler
                              • Finansal Taahhütler (Financial Covenants)
                       • Kredi Sözleşmeleri
                              • GKS
                              • Özel Statülü Sözleşmeler
                       • Kredi çeşitlerinin, amaç, para birimi ve vergi etkisi açısından incelenmesi
                       • Sendikasyon, Seküritizasyon, Sukuk ve Benzeri Yapılandırılmış Finansman Çeşitleri
                       • Basit ve Bileşik Faiz Hesabı
                       • Gayrinakit Krediler
                EK HAZİNE FONKSİYONLARI

                Portföy Yönetimi
                • Yatırım yaparken risk iyi midir, kötü mü?
                • Yatırım pörtföyünün risk ölçümlemesi
                Dış Ticaret
                • İthalat çeşitleri
                • İhracat çeşitleri
                • Akreditif çeşitleri
                • Transit ticaret
                • Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri
                İşletme Sermayesi Yönetimi
                • Nakit Döngüsü
                • Alacak, Stok ve Ticari Borç Döngüsüne Göre İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
                • İşletme Sermayesi Yönetimi
                • İşletme Sermayesi Optimizasyonu İle İlgili Bankacılık Ürünleri
                HAZİNENİN TEMEL KURAL VE PROSEDÜRLERİ

                Güçler Ayrılığına Uyum
                Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum
                Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları
                Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri
                Hazine Performans Ölçüm Metodları
                CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma
                SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA

                Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi
                Temel Hazine Politikasının Oluşturulması
                Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları
                Aksiyon Planları

                Tarih

                Eğitim Tarihi: 07 - 08 Nisan 2022
                Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
                Ücret: 3800 TL

                PDF İndir

                Eğitim içeriği güncelleniyor.

                Kayıt formu

                 Kurumsal Finansman ve Esasları

                 Genel Bilgi

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 Kurs İçeriği

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 Tarih

                 Eğitim Tarihi: 24 Mart 2021
                 Eğitim Yeri: Swissotel The Bosphorus
                 Ücret: 1890 TL

                 PDF İndir

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 Kayıt Formu

                  Yöneticiler için Kurumsal Finans

                  Genel Bilgi

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  Kurs İçeriği

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  Tarih

                  Eğitim Tarihi: 07-08 Nisan 2021
                  Mekan: Swissotel The Bosphorus
                  Ücret: 3800 TL

                  PDF İndir

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  Kayıt Formu